Funcţii contractuale (16 posturi) – Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din ConstanţaFuncţii contractuale (16 posturi)

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa

8 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa, cu sediul secundar în Bucureşti organizează concurs, la sediul principal din Constanţa, pentru ocuparea a 16 funcţii contractuale vacante de execuție, în cadrul Direcţiei Control, Inspecţii, verificări şi în cadrul Direcţiei sisteme de management, inginerie sonde, integritate structurală şi situaţii de urgenţă, astfel:

 • Direcţia control inspecţii, verificări
  • Cerinţe specifice generale pentru 8 posturi vacante inspector IA:
   • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţa în domeniul maritim, petrol şi gaze, instalaţii petroliere, inginerie maritimă, arhitectură navală;
   • vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 (şapte) ani;
   • experienţă sau certificări în activităţi specifice de inspecţii/audituri maritime şi/sau a instalaţiilor petroliere onshore şi offshore;
   • capacitate de analiză şi sinteză;
   • abilităţi de comunicare şi relaţionale;
   • cunoştinţe operare PC (MS Word, MS Excel, MS Power Point);
   • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
   • certificat Medical Offshore recunoscut internaţional (certificat şi atestat conform standardelor OGUK „Oil and Gas United Kingdom, ex- UKOOA” sau NMD „Norwegian Maritme Directorate”), împreună cu certificarea OPITO „Fit-To-Train” necesară efectuării cursurilor BOSIET- HUET, valabil minimum 3 (trei) luni, de la data depunerii dosarului de concurs, conform normelor OPITO în vigoare;
   • cunoştinţe generale în domeniile conexe activităţilor maritime şi petroliere offshore, de explorare şi producţie.
  • Cerinţe specifice generale pentru 5 posturi vacante inspector I:
   • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţa în domeniul maritim, petrol şi gaze, instalaţii petroliere, inginerie maritimă, arhitectură navală;
   • vechime în specialitatea stadiilor de minimum 5 (cinci) ani;
   • experienţă sau certificări în activităţi specifice dc inspecţii/audituri maritime şi/sau a instalaţiilor petroliere onshore şi offshore;
   • capacitate de analiză şi sinteză;
   • abilităţi de comunicare şi relaţionare;
   • cunoştinţe operare PC (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
   • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
   • certificat medical offshore recunoscut internaţional (certificat şi atestat conform standardelor OGUK „Oil and Gas United Kingdom, ex-UKOOA” sau NMD „Norwegian Maritme Directorate”), împreună cu certificarea OPITO „Fit-To-Train” necesară efectuării cursurilor BOSIET-HUET, valabil minimum 3 (trei) luni, de la data depunerii dosarului de concurs, conform normelor OPITO în vigoare;
   • cunoştinţe generale în domeniile conexe activităţilor maritime şi petroliere offshore, de explorare şi producţie.
  • Cerinţe specifice inspectori specialitate echipamente, instalaţii şi evaluare riscuri – posturi scoase la concurs: 3 (trei) posturi vacante inspector I:
   • Specialităţi: inspectorii nominalizaţi vor avea experienţă sau/certificări pentru toate tipurile de inspecţii listate:
    • inspector instalaţii electrice şi de control, instalaţii electrice în zonele periculoase;
    • inspector protecţia contra incendiilor;
    • inspector echipamente şi linii de înaltă presiune;
    • inspector instalaţii de ridicare şi de transfer al personalului.
  • Cerinţe specifice inspectori specialitate echipamente şi instalaţii.
   • Aceste cerinţe vor fi în completarea cerinţelor specifice generale menţionate anterior: autorizaţie pentru responsabilităţi privind echipamentele tehnice şi instalaţii din spaţii industriale cu pericol de atmosfere explozive.
  • Cerinţe specifice inspectori specialitate integritate structurală – posturi scoase la concurs: 2 (două) posturi vacante inspector IA.
   • Specialităţi: inspectorii nominalizaţi vor avea experienţă sau/ certificări pentru toate tipurile de inspecţii listate.
    • inspector materiale şi coroziune;
    • inspector structură navală/integritate structurală.
  • Cerinţe specifice inspectori specialitate echipamente şi instalaţii pentru controlul sondelor – posturi scoase la concurs – 4 (patru) posturi vacante inspector IA,
   • Specialităţi: inspectorii nominalizaţi vor avea experienţă sau/certificări pentru toate tipurile de inspecţii listate.
    • inspector echipamente/instalaţii conectate la instalaţia offshore (subsea tree, conducte)
    • inspector echipamente control sondă şi echipamente de foraj – extracţie.
  • Cerinţe specifice inspectori specialitatea sms/ liseq
   • Posturi scoase la concurs: 2 (două) posturi vacante inspector IA şi 2 (două) posturi vacante inspector I:
   • Specialităţi: inspectorii nominalizaţi vor avea experienţă certificări pentru toate tipurile de inspecţii listat:
    • inspector – instalaţii şi echipamente de prevenire a poluării/echipamente protecţia mediului;
    • inspector – sănătate ocupaţională;
    • inspector – ISM/HSEQ;
    • inspector – mijloace şi dispozitive de salvare.
 • Direcţia Sisteme de Management inginerie Sonde, integritate Structurală şi Situaţii de Urgenţă
  • Cerinţe specifice şi bibliografie pentru 3 posturi vacante consilier IA:
   • Compartimentul Inginerie Sonde:
    • 1 post funcţie de execuţie consilier IA – cu atribuţii de inginer producţie;
    • Condiţii ocupare:
     • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze;
     • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 (şapte) ani.
    • 1 post funcţie de execuţie consilier IA- cu atribuţii de protecţia mediului;
    • Condiţii ocupare:
     • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic sau protecţia mediului; experienţă în domeniul protecţiei mediului de minimum 7 (şapte) ani.
   • Compartimentul situaţii de urgenţă:
    • 1 post funcţie de execuţie consilier IA – cu atribuţii de situaţii de urgenţă şi SAR;
     • Condiţii ocupare:
      • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic/ minimum 7 (şapte) ani vechime în studii superioare, experienţă în operaţiuni de situaţii de urgenţă
      • sau acţiuni speciale în sistemul de ordine şi siguranţa publică sau instituţii private care desfăşoară activităţi de situaţii de urgenţă ori acţiuni speciale/perfecţionări (specializări) cursuri de management a situaţiilor majore de urgenţă (OPITO), curs cadru tehnic pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, curs inspector protecţie civilă, curs asistenţă medicală sau paramedic, curs SSO – ofiţer cu securitatea navei.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 noiembrie 2018, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor (dosarul de concurs se depune la sediul ACROPO din Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, CCIR Business Center, tronsonul III, intrarea E, etajul 7, sectorul 3, camera 5, în intervalul orar 09,00 – 14.00);
 • 03 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă – la sediul principal din Constanţa (str. Cristea Georgescu nr. 6);
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorității Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa, str. Cristea Georgescu nr. 6 şi sediul secundar în Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, C.C.I.R. Business Center, tronson 1, intrarea B, etaj 5, sectorul 3, telefon 0768/750.415, 0371/002.783, int. 105.

Apply for this Job