Funcții contractuale (15 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului AradFuncții contractuale (15 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

15 noiembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale, vacante, de execuție, de:

 • consilier grad profesional II, în cadrul Serviciului tehnic, administrativ, securitate și sănătate în muncă -1 post;
 • psiholog grad profesional practicant (S) în cadrul Centrului Multifuncțional de Consiliere și Educație -1 post;
 • asistent social grad profesional principal (S) în cadrul Centrului Multifuncțional de Consiliere și Educație -1 post;
 • psihopedagog grad profesional debutant (S) în cadrul Centrului Multifuncțional de Consiliere și Educație – 1 post;
 • asistent social grad profesional principal (S) în cadrul Centrului de Consiliere și Semnalare a Situațiilor de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale – Compartimentul telefonul de urgență -1 post;
 • bucătar în cadrul Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Tabacovici -1 post;
 • muncitor calificat (bucătar) tr. I, în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Păuliș – 1 post;
 • îngrijitoare (G) în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Copii cu Dizabilități (locul de muncă va fi la CabR – Vărădia de Mureș) – 1 post;
 • șofer (G/M) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Lipova -1 post;
 • muncitor calificat treaptă profesională I (G) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Lipova – 1 post; cu locul de muncă la Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dezabilități – Păuliș;
 • bucătar în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Sântana – 3 posturi;
 • bucătar în cadrul Complexului de Servicii Sociale – Ineu -1 post;
 • instructor de educație (M) în cadrul Complexului de Servicii Sociale – Ineu -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier II:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni.
 • psiholog practicant:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – psihologie și științe comportamentale; specializarea – psihologie;
  • perfecționări: atestat de liberă practică treapta de specializare practicant, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.
 • asistent social principal:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – sociologie; specializarea – asistență socială sau sociologie;
  • perfecționări (specializări): avizul de exercitare a profesiei de asistent social – treapta de competență profesională – principal;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.
 • psihopedagog debutant:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul psihopedagogie sau psihopedagogie specială, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei;
  • perfecționări (specializări): psihopedagogie;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.
 • bucătar:
  • cel puțin studii gimnaziale;
  • diplomă pentru curs de bucătar;
  • vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • îngrijitoare:
  • studii de specialitate: studii generale;
  • vechimea în muncă: minimum 6 luni.
 • șofer:
  • studii de specialitate: studii generale;
  • perfecționări (specializări): posesor permis auto categoriile: B, C, E;
  • vechime în muncă: minimum 5 ani.
 • muncitor calificat I:
  • studii: cel puțin studii generale;
  • certificat de absolvire fochist pentru cazane de abur și apă fierbinte;
  • autorizație de fochist (ISCIR);
  • calificare de mecanic/lăcătuș/instalator/zugrav/tinichigiu constituie avantaj;
  • permis de conducere – categoria B;
  • vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • instructor de educație:
  • studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 noiembrie 2021, luni-joi 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00: perioada de depunere a dosarelor;
 • 10 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09 decembrie 2021, ora 08.00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, telefon: 0257/210.055, interior 119.

Apply for this Job