Funcții contractuale (14 posturi) – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară BucureştiFuncții contractuale (14 posturi)

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

4 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • muncitor Serele de flori – Facultatea de Horticultură – Departamentul Peisagistică, Biodiversitate și Horticultură Ornamentală:
  • nivelul studiilor medii, vechime în specialitatea postului 1 an.
 • laborant – Facultatea I.G.P.A. – Tehnologii de producție și procesare:
  • nivelul studiilor medii, nu se solicită vechime, cunoștințe operare PC.
 • muncitor calificat – Facultatea de Medicină Veterinară – Departamentul Producții Animaliere și sănătate Publică:
  • studii liceale, domeniu studiilor – medicină veterinară (diagnostic necropsie); nu se solicită vechime.
 • tehnician Facultatea de Medicină Veterinară – Departamentul Științe preclinice – disciplina Fiziopatologie:
  • studii medii, nu se solicită vechime.
 • muncitor – Facultatea de medicină Veterinară. Departamentul Științe preclinice:
  • nivelul studiilor minimum 10 clase, nu se solicită vechime.
 • îngrijitor – bibliotecă:
  • nivelul studiilor generale/medii; nu se solicită vechime.
 • 2 posturi instalator – Direcția Tehnică – Serviciul Logistic – Compartiment Atelier întreținere:
  • nivelul studiilor generale, nu se solicită vechime.
 • îngrijitoare Direcția Tehnică – Serviciul Logistic – Compartiment Administrativ clădiri:
  • nivelul studiilor generale, nu se solicită vechime.
 • vinificator – pivnicer – S.D.C.D.V.P. Pietroasa – Istrița:
  • nivelul studiilor medii; vechime în specialitatea postului minimum 1 an.
 • administrator financiar de patrimoniu – Direcția Tehnică/ Serviciul Investiții:
  • nivelul studiilor superioare, profil construcții, vechime în specialitatea postului 3 ani, operare programare avize, permis conducere categoria B.
 • administrator patrimoniu – Direcția Achiziții Publice – Serviciul Contracte Achiziții:
  • nivelul studiilor superioare, domeniul tehnic, economic sau juridic, vechime în specialitatea postului minimum 1 an în activitatea de achiziții, cunoașterea unei limbi străine, nivel mediu, cunoștințe operare PC -nivel mediu (pachete tip Office, portal SICAP).
 • administrator financiar, Direcția Resurse Umane, Serviciul Salarizare:
  • studii superioare în domeniul economic, vechime în specialitatea postului minimum 3 ani vechime, cu studii superioare, cunoștințe operare PC (MS Office Word, Excel) – nivel mediu, cunoștințe minime de legislația muncii experiență în specialitatea postului de resurse umane.
 • administrator patrimoniu – Editura Universitară „Ex Terra Aurum“:
  • studii superioare, nu se solicită vechime, cunoașterea unei limbi străine (engleză), cunoștințe de operare calculator Pachet MS Office.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 noiembrie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 noiembrie 2019, ora 10.00 proba scrisă/proba practică/proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Bd. Mărești nr. 59, sectorul 1, telefon 031/433.42.11.

Apply for this Job