Funcţii contractuale (14 posturi) – Liceul „Ştefan D. Luchian” din ŞtefăneştiFuncţii contractuale (14 posturi)

Liceul „Ştefan D. Luchian” din Ştefăneşti

3 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Liceul „Ştefan D. Luchian” din Ştefăneşti, judeţul Botoşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, temporar vacante, pentru proiectul POCU 138/4/1/114821 SMIS „Ştefăneşti – măsuri integrate pentru o societate incluzivă”, cod MySMIS 114821, după cum urmează:

 1. contabil – 1 post, asimilat cod COR 263111, durată contract 28 luni, normă de 1 oră/zi;
 2. femeie de serviciu – 1 post, asimilat cod COR 911201, durată contract 28 luni, normă de 2 ore/zi;
 3. coordonator partener – 1 post (asimilat cod COR 112029 – manager), durată contract 28 luni, normă 3 ore/zi;
 4. expert Servicii Educaţie – 2 posturi (asimilat cod COR 235104 – expert învăţământ), durată contract 28 luni, normă de 3 ore zi;
 5. mediator şcolar – 1 post (asimilat cod COR 341202 – pedagog social) – 1 post, durată contract 28 luni, normă 3 ore/zi;
 6. profesor limba română, 1 post, (asimilat COD COR 234101 – profesor în învăţământul primar), durată contract 29 luni, normă 2 ore/zi;
 7. cadru didactic grădiniţă – 2 posturi, (asimilat cod COR 234101 – profesor în învăţământul primar), durată contract 28 luni, normă 3 ore/zi;
 8. cadru didactic şcoală – 5 posturi (asimilat cod COR 234101 – profesor în învăţământul primar}, durată contract 28 luni, normă 3 ore/zi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • contabil – studii de specialitate, experienţă – minimum 3 ani;
 • femeie de serviciu – absolvent studii medii, experienţă – minimum 2 ani;
 • coordonator partener – absolvent studii superioare, minimum 2 ani într-o funcţie de coordonare şi/sau în implementarea de proiecte;
 • expert servicii educaţie – absolvent studii superioare, experienţă – minimum 3 ani în domeniul educaţiei;
 • mediator şcolar – absolvent studii medii, experienţă – minimum 3 ani în domeniul asistent social/învățământ;
 • profesor limba română absolvent liceu pedagogic/colegiu institutori/ studii superioare de specialitate, experienţă – minimum 2 ani în domeniul predării limbii române;
 • cadru didactic grădiniţa – absolvent liceu pedagogic/colegiu institutori, studii superioare de specialitate, experienţă – minimum 2 ani în învăţământ;
 • cadru didactic şcoală – absolvent liceu pedagogic/colegiu institutori/ studii superioare dc specialitate, experienţă – minimum 2 ani în învăţământ.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2017, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului „Ştefan D. Luchian” din Ştefăneşti, judeţul Botoşani, telefon 0231/564.158.

Apply for this Job