Funcții contractuale (13 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din BucureştiFuncții contractuale (13 posturi)

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti

3 decembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:

 1. asistent medical (studii superioare) – specialitatea medicină generală (3 posturi) (interior 108 sau 1232);
 2. asistent medical (studii postliceale) – specialitatea medicină generală – grad profesional asistent medical – specialitatea medicină generală (6 posturi) (interior 108 sau 1232);
 3. consilier juridic gr. IA (studii superioare) (interior 142 sau 1223);
 4. inginer debutant (studii superioare) (interior 803 sau 1042);
 5. inspector de specialitate debutant (studii superioare) (interior 142 sau 1221);
 6. muncitor calificat I (lăcătuș mecanic) – treapta profesională muncitor calificat I – calificarea lăcătuș mecanic (interior 281)/

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical (studii superioare) – specialitatea medicină generală (3 posturi) (interior 108 sau 1232):
  • nivel de studii – superioare;
  • diplomă de licență în specialitatea asistență medicală generală, însoțită de suplimentul descriptiv;
  • diplomă de bacalaureat, însoțită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz;
  • certificat reatestare profesională, după caz;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical generalist licențiat – avizat și valabil la data concursului.
  • Certificatul va fi însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, avizat și valabil la data concursului, sau de adeverința pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R;
  • nivel de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat admis;
  • vechime: minimum 6 luni ca asistent medical generalist (să nu dețină gradul principal ca asistent medical generalist).
 • asistent medical (studii postliceale) – specialitatea medicină generală – grad profesional asistent medical – specialitatea medicină generală (6 posturi) (interior 108 sau 1232):
  • nivel de studii – postliceale;
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală; diplomă de bacalaureat, însoțită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz;
  • certificat reatestare profesională, după caz;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical – specialitatea medicină generală, avizat și valabil la data concursului.
  • Certificatul va fi însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical – specialitatea medicină generală (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical – specialitatea medicină generală), avizat și valabil la data concursului, sau de adeverința pentru participare la concurs valabilă, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical – specialitatea medicină generală);
  • nivel de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat admis;
  • vechime: minimum 6 luni ca asistent medical – specialitatea medicină generală (să nu dețină gradul principal ca asistent medical – specialitatea medicină generală).
 • consilier juridic gr. IA (studii superioare) (interior 142 sau 1223):
  • nivel de studii – superioare;
  • diplomă de licență în specialitate;
  • act doveditor de absolvire a studilor – diplomă de licență însoțită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă);
  • diplomă de bacalaureat, însoțită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz;
  • nivel de acces la informații clasificate sau acordul scris al candidatuiui privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate;
  • vechime: minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • inginer debutant (studii superioare) (interior 803 sau 1042):
  • nivel de studii – superioare; diplomă de licență în științe inginerești; act doveditor de absolvire a studiilor – diplomă de licență însoțită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă); diplomă de bacalaureat, însoțită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz; cursele securitate și sănătate în muncă; nivel de acces la informații clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate;
  • vechime: -.
 • inspector de specialitate debutant (studii superioare) (interior 142 sau 1221):
  • nivel de studii – superioare în domeniul științe juridice sau administrative;
  • diplomă de licență în specialitate;
  • act doveditor de absolvire a studiilor – diplomă de licență însoțită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă);
  • diplomă de bacalaureat, însoțită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz;
  • cunoștințe operare PC;
  • nivel de acces la Informații clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate;
  • vechime: -.
 • muncitor calificat I (lăcătuș mecanic) – treapta profesională muncitor calificat I – calificarea lăcătuș mecanic (interior 281):
  • nivel de studii – minimum generale; certificat de calificare în meseria de lăcătuș mecanic;
  • act doveditor de absolvire a studiilor și a calificării;
  • nivel de acces la informații clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate;
  • vechime: minimum 9 ani vechime în meseria de lăcătuș mecanic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 decembrie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • asistent medical (studii superioare) – specialitatea medicină generală (3 posturi) (interior 108 sau 1232):
  • 10 ianuarie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
  • 17 și 18 ianuarie 2022, ora 09.00: proba interviu.
 • asistent medical (studii postliceale) – specialitatea medicină generală – grad profesional asistent medical – specialitatea medicină generală (6 posturi) (interior 108 sau 1232):
  • 10 ianuarie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
  • 17 și 18 ianuarie 2022, ora 09.00: proba interviu.
 • consilier juridic gr. IA (studii superioare):
  • 10 ianuarie 2022, ora 12.30: proba scrisă;
  • 17 ianuarie 2022, ora 09.00: proba interviu.
 • inginer debutant (studii superioare) (interior 803 sau 1042):
  • 10 ianuarie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
  • 17 ianuarie 2022, ora 09.00: proba interviu.
 • inspector de specialitate debutant (studii superioare) (interior 142 sau 1221):
  • 10 ianuarie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
  • 17 ianuarie 2022, ora 09.00: proba interviu.
 • muncitor calificat I (lăcătuș mecanic) – treapta profesională muncitor calificat I – calificarea lăcătuș mecanic (interior 281):
  • 10 ianuarie 2022, ora 09.00: proba practică;
  • 17 ianuarie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sectorul 1, telefon 021/319.30.51-60, interior 108, 142, 281, 803, 1042, 1221, 1223, 1232 (după caz, vezi mai sus).

descarca: AS.MED_.-SS-ian-2022.docx 23KB DOCX

descarca: AS.MED_.PL-ian-2022.docx 22KB DOCX

descarca: CONSILIER-JURIDIC-ian-2022.docx 23KB DOCX

descarca: INGINER-DEBUTANT-ian-2022.docx 20KB DOCX

descarca: INSPECTOR-RU-ian-2022.docx 23KB DOCX

descarca: M.C.-lacatus-mecanic-ian-2022.docx 23KB DOCX

Apply for this Job