Funcții contractuale (13 posturi) – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” din Iaşi



Funcții contractuale (13 posturi)

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” din Iaşi

20 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

 1. șase posturi asistent medical debutant generalist pentru secțiile cu paturi;
 2. un post asistent medical debutant generalist pentru camera de gardă;
 3. un post asistent de sănătate publică debutant pentru Compartimentul dietetică;
 4. un post de psiholog specialist în specialitatea psihologie clinică pentru Compartimentul I, al spitalului;
 5. un post de economist grad profesional debutant cu studii superioare, pentru Serviciul financiar contabil;
 6. un post de șef serviciu pentru S.M.C.S.M.;
 7. două posturi de îngrijitor curățenie pentru secțiile cu paturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical debutant generalist – secții și camera de gardă:
  • studii – studii S/PL de specialitate în asistență medicală/cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime – fără vechime în specialitatea studiilor;
 • alte cerințe:
  • să dețină aviz liberă practică și asigurare de malpraxis în termenul de valabilitate.
 • asistent de sănătate publică debutant pentru Compartimentul dietetică:
  • studii – studii PL de specialitate în sănătate publică/cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime – fără vechime în specialitatea studiilor;
 • alte cerințe – cursuri de calificare profesională în tehnician nutriționist;
  • să dețină aviz liberă practică și asigurare de malpraxis în tennenul de valabilitate.
 • psiholog specialist în specialitatea psihologie clinică pentru Compartimentul T.I.
  • studii – diplomă de licență în specializarea psihologie și asistență socială;
  • vechime – minimum 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar;
 • alte cerințe:
  • să dețină atestat de psiholog cu drept de liberă practică.
 • economist grad profesional debutant:
  • studii – diplomă de licență în domeniul finanțe, contabilitate;
  • vechime – fără vechime în specialitatea studiilor;
 • alte cerințe:
  • cunoștințe de operare pe calculator.
 • șef serviciu S.M.C.S.M.:
  • studii – superioare cu diplomă de licență și absolvent al Programului de Formare în Managementul Calității în spitale organizat de S.N.S.P.M.P.D.S. București, în colaborare cu A.N.M.C.S.;
  • vechime – minimum 6 ani și 6 luni în specialitatea serviciului sau asimilate.
 • alte cerințe:
  • cursuri de auditor intern sisteme de management integrat, cursuri control intern managerial și curs managementul riscurilor.
 •  îngrijitori curățenie:
  • studii – studii medii sau generale;
  • vechime – nu este obligatorie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 ianuarie 2020, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 ianuarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 ianuarie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” din Iaşi, str. Octav Botez, nr. 2, telefon: 0232/267.719, interior 107.

Apply for this Job