Funcții contractuale (13 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului AradFuncții contractuale (13 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

2 septembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, de conducere, de Șef serviciu (S) la Serviciul tehnic, administrativ, securitate și sănătate în muncă.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, de execuție, după cum urmează:

 1. medic, grad profesional specialist (S), în cadrul Serviciului de evaluare complexă a copilului;
 2. medic (S) în cadrul Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;
 3. psiholog, grad profesional practicant (S), în cadrul Centrului multifuncțional de consiliere și educație;
 4. psiholog, stagiar (S), în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pecica;
 5. kinetoterapeut, grad profesional debutant (S), în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte CU Dizabilități Păuliș;
 6. kinetoterapeut, grad profesional debutant (S), în cadrul Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tabacovici;
 7. psihopedagog, grad profesional principal (S), în cadrul Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilitați Tabacovici;
 8. kinetoterapeut (S) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cuveșdia;
 9. psiholog, grad profesional stagiar (S), în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Petriș;
 10. kinetoterapeut, grad profesional debutant (S), în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Petriș;
 11. educator (S) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Petriș;
 12. kinetoterapeut, grad profesional debutant (S), în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vărădia de Mureș.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef serviciu:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe administrative;
  • perfecționări: studii de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției de conducere;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.
 • medic specialist (S):
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, ramura de știință medicină, specializarea medicină generală;
  • perfecționări (specializări): medicină generală sau medicină de familie;
  • certificat grad profesional: medic specialist;
  • certificat de membru al Colegiului Medicilor, vizat pentru anul în curs;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției de medic: minimum 10 ani;
  • vechime de minimum 10 ani în activitatea de evaluare biopsihosocială a copilului cu dizabilități.
 • medic (S):
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, ramura de știință medicină, specializarea medicină generală;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției de medic: minimum 5 ani;
  • experiență și competență profesională în medicină socială: minimum 5 ani în evaluarea medico-psihosocială;
  • certificat de membru al Colegiului Medicilor, vizat pentru anul în curs;
  • perfecționări (specializări): în domeniul protecției și evaluării persoanelor adulte cu handicap.
 • psiholog practicant (S):
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință psihologie și științe comportamentale, specializarea psihologie;
  • perfecționări: atestat de liberă practică, treapta de specializare practicant, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.
 • psiholog, stagiar (S):
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință psihologie și științe comportamentale, specializarea psihologie;
  • perfecționări: atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România.
 • kinetoterapeut debutant (S):
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializarea fizioterapie, fiziokinetoterapie, kinetoterapie, cu durata studiilor de 4 ani, educație fizică și sport, specializarea cultură fizică medicală, balneofiziokinetoterapie și recuperare;
  • perfecționări: autorizație de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România.
 • psihopedagog principal (S):
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență științe ale educației;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.
 • kinetoterapeut (S):
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializarea fizioterapie, fiziokinetoterapie, kinetoterapie, cu durata studiilor de 4 ani, educație fizică și sport, specializarea cultură fizică medicală, balneofiziokinetoterapie și recuperare;
  • perfecționări: autorizație de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.
 • educator (S):
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale sau științe umaniste și arte;
  • vechime în muncă: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02-15 septembrie 2021, luni-joi 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00: perioada de depunere a dosarelor;
 • 28 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, telefon: 0257/210.055, interior 119.

descarca: Anunt-concurs-contractual-posturi.gov_.ro_.docx 184KB DOCX

Apply for this Job