Funcții contractuale (12 posturi) – Primăria Municipiului Mangalia, județul ConstanțaFuncții contractuale (12 posturi)

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța

25 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • 1 post de șofer, treapta profesională I, pentru microbuz școlar – Compartimentul Transport Local;
 • 2 posturi de muncitor calificat (zidar), treapta profesională IV – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat;
 • 1 post de muncitor calificat (instalator), treapta profesională I – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat;
 • 1 post infirmier – Creșa nr. 3;
 • 5 posturi de muncitor necalificat, treapta profesională II – Biroul Parcuri și Spații Verzi;
 • 1 post de muncitor necalificat, treapta profesională II – Compartimentul Administrare Drumuri și Parcări;
 • 1 post de muncitor necalificat, treapta profesională II – Compartimentul Cimitire.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șofer, treaptă profesională I:
  • studii generale sau medii;
  • permis de conducere categoria D;
  • atestat profesional transport persoane;
  • fișa medicală;
  • aviz psihologic eliberat de un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;
  • cazier auto;
  • vechime în muncă minimum 4 ani.
 • muncitor calificat (zidar), treapta profesională IV:
  • studii medii sau gimnaziale;
  • curs calificare profesională în meseria de zidar;
  • vechime în muncă – nu este cazul.
 • muncitor calificat (instalator), treapta profesională I:
  • studii medii sau gimnaziale;
  • curs calificare profesională în meseria de instalator;
  • vechime în muncă minimum 4 ani.
 • infirmier:
  • studii medii sau generale;
  • vechime în muncă minimum 4 ani.
 • muncitor necalificat, treapta profesională II:
  • studii medii sau gimnaziale;
  • vechime în muncă – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 martie 2019, ora 13.00: proba practică;
 • 21 martie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, județul Constanța, telefon 0241/751.060, interior 214.

Apply for this Job