Funcții contractuale (12 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului VâlceaFuncții contractuale (12 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

Echipa mobilă de prevenirea abandonului – Râmnicu Vâlcea

 • asistent medical cod COR – 325901

Centrul de îngrijire şi asistenţă Bistriţa

 • medic specialist – cod COR – 221201
 • asistent medical cod COR – 325901 (2 posturi)

Centrul de îngrijire şi asistenţă Zătreni

 • kinetoterapeut debutant cod COR – 226405
 • medic – cod COR – 221101

Centrul de îngrijire şi asistenţă Milcoiu

 • kinetoterapeut debutant cod COR- 226405

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihică Măciuca

 • medic specialist psihiatru, cod COR – 226907

Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi

 • medic primar cod COR – 221107

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap

 • medic specialist – cod COR – 221201
 • kinetoterapeut – cod COR – 226405

CRRN nr. 1 Băbeni

 • medic neuropsihiatru, cod COR – 226907

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical cod COR 325901:
  • studii postliceale;
  • autorizaţie liberă practică, vizată la zi, eliberată de Ordinul moaşelor şi asistenţilor din România;
  • vechime în funcţie de minimum 6 luni.
 • medic specialist – psihiatru – cod COR 226907:
  • studii superioare, cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor medicale, cu specializarea neuropsihiatrie;
  • aviz de exercitare a profesiei de medic.
 • medic – cod COR 221101:
  • studii superioare, cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor medicale;
  • aviz de exercitare a profesiei de medic.
 • medic specialist – cod COR 221201:
  • studii superioare, cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor medicale;
  • certificat de medic specialist;
  • aviz de exercitarea profesiei de medic.
 • medic primar – cod COR 221107:
  • studii superioare, cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor medicale, cu specializarea medicină internă;
  • aviz de exercitarea profesiei de medic;
  • certificat de primariat.
 • kinetoterapeut – cod COR 226405:
  • absolvent de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea kinetoterapie;
  • autorizaţie de liberă practică eliberată de colegiul kinetoterapeuţilor;
  • vechime în funcţie de minimum 1 an;
  • pentru postul de kinetoterapeut debutant nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 noiembrie 2018, ora 12:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 noiembrie 2018, orele 09.00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea, bd. Tudor Vladimirescu, nr. 28, telefon: 0250/734.758.

Apply for this Job