Funcții contractuale (12 posturi) – Biroul Român de Metrologie Legală - Direcția Regională de Metrologie Legală CraiovaFuncții contractuale (12 posturi)

Biroul Român de Metrologie Legală – Direcția Regională de Metrologie Legală Craiova

30 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Biroul Român de Metrologie Legală – Direcția Regională de Metrologie Legală Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • 2 posturi de inspector de specialitate, grad IA, în cadrul S.J.M.L. Brașov;
 • 1 post de subinginer, grad IA, în cadrul S.J.M.L. Brașov;
 • 1 post de expert, grad IA. în cadrul Biroului Economic Brașov;
 • 1 post de expert, grad II, în cadrul Biroului Economic Brașov;
 • 1 post de inspector de specialitate, grad IA, în cadrai S.J.M.L. Alba;
 • 1 post de inspector de specialitate, grad IA. în cadrai S.J.M.L. Mureș;
 • 1 post de subinginer, grad IA, în cadrul S.J.M.L. Mureș;
 • 1 post de inspector, grad IA, în cadrai S.J.M.L. în cadrul L.R.M.;
 • 1 post de inspector de specialitate, grad IA. în cadrai S.J.M.L. Sibiu;
 • 1 post de inspector de specialitate, grad I, în cadrai S.J.M.L. Sibiu;
 • 1 post de șofer, grad profesional I, în cadrul S.J.M.L. Sibiu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru posturile de inspector de specialitate, gradul IA:
  • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești;
  • vechime în specialitate – minimum 6 ani și 6 luni în domeniul studiilor absolvite;
  • permis de conducere auto, categoria B.
 • pentru postul de inspector de specialitate, gradul I:
  • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență științe inginerești;
  • vechime în specialitate – minimum 3 ani și 6 luni în domeniul studiilor absolvite;
  • permis de conducere auto, categoria B.
 • pentru postul de expert, gradul IA:
  • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență științe economice;
  • vechime în specialitate: minimum 6 ani și 6 luni în domeniul studiilor absolvite.
 • pentru postul de expert, gradul II:
  • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență științe economice;
  • vechime în specialitate: minimum 6 ani și 6 luni în domeniul studiilor absolvite.
 • pentru postul de subinginer, gradul IA:
  • studii universitare de scurtă durată, cu diplomă de licență științe inginerești;
  • vechime în specialitate: minimum 6 ani și 6 luni în domeniul studiilor absolvite;
  • permis de conducere auto, categoria B.
 • pentru postul de inspector, gradul IA:
  • studii liceale tehnice, cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitate: minimum 6 ani și 6 luni în domeniul studiilor absolvite;
  • permis de conducere auto, categoria B.
 • pentru postul de șofer, gradul I:
  • studii generate, cu diplomă de absolvire;
  • vechime în specialitate: minimum 6 ani și 6 luni în domeniul studiilor absolvite;
  • permis de conducere auto, categoria B, C și CE.;
  • autorizație de macaragiu, eliberată de IT ISCIR

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 septembrie 2019, ora 13.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcției Regionale de Metrologie Legală Brașov, str. A.I. Cuza, nr. 2, Brașov, telefon 0268.406.178.

Apply for this Job