Funcții contractuale (12 posturi) – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral din ConstanțaFuncții contractuale (12 posturi)

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral din Constanța

4 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral din Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, de:

 • biolog – 1 post în cadrul compartimentului Monitorizare Integrală a Zonei Costiere:
  • studii superioare în domeniul biologie, ecologie, biologie mediul marin și costier;
  • fără vechime în specialitate.
 • inginer/subinginer – 1 post în cadrul biroului Promovare Investiții, Urmărire Investiții:
  • studii superioare în domeniul construcții hidrotehnice;
  • vechime în specialitate 10 ani în domeniul construcțiilor.
 • inspector de specialitate în gospodărirea apelor – 1 post în cadrul biroului Inspecția Bazinală de Apă:
  • studii superioare în domeniul hidrotehnică, energetică, chimie, inginerie chimică, ingineria mediului, îmbunătățiri funciare, juridic, hidrologie, geodezie, științele mediului și domenii conexe;
  • fără vechime în specialitate.
 • inspector de specialitate în gospodărirea apelor – 1 post în cadrul biroului Inspecția Teritorială de Apă:
  • studii superioare în domeniul hidrotehnică, energetică, chimie, inginerie chimică, ingineria mediului, îmbunătățiri funciare, juridic, hidrologie, geodezie, științele mediului și domenii conexe;
  • fără vechime în specialitate.
 • muncitor hidrometru – 1 post în cadrul Stației Hidrologice Constanța:
  • studii medii, generale;
  • vechime în specialitate minimum 6 luni.
 • șofer – 1 post în cadrul formației Intervenție Rapidă:
  • studii medii, generale în domeniul auto;
  • vechime în specialitate minimum 5 ani;
  • certificat de conducător autovehicule cu masa mai mare de 7,5 tone.
 • mecanic utilaj – 2 posturi în cadrul formației Service Reparații:
  • studii medii, generale;
  • vechime în specialitate minimum 3 ani;
  • carnet conducere categoriile B, C și E.
 • agent hidrotehnic – 1 post în cadrul formației Mamaia:
  • studii medii, generale;
  • fără vechime în specialitate.
 • agent hidrotehnic / mașinist instalații apă – 2 posturi în cadrul formației Techirghiol Nord:
  • studii medii, generale;
  • fără vechime în specialitate.
 • agent hidrotehnic – 1 post în cadrul formației Dunăre Nord:
  • studii medii, generale;
  • fără vechime în specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • biolog:
  • 28 octombrie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
  • 01 noiembrie 2019, ora 12:00: proba interviu.
 • inginer/subinginer:
  • 28 octombrie 2019, ora 14:00: proba scrisă;
  • 01 noiembrie 2019, ora 12:00: proba interviu.
 • inspector de specialitate în gospodărirea apelor:
  • 28 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 01 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
 • inspector de specialitate în gospodărirea apelor:
  • 28 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 01 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
 • muncitor hidrometru:
  • 28 octombrie 2019, ora 11:00: proba practică;
  • 01 noiembrie 2019, ora 11:00: proba interviu.
 • șofer:
  • 28 octombrie 2019, ora 09:00: proba practică;
  • 01 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.
 • mecanic utilaj – 2 posturi:
  • 28 octombrie 2019, ora 09:00: proba practică;
  • 01 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.
 • agent hidrotehnic – în cadrul formației Mamaia:
  • 28 octombrie 2019, ora 09:00: proba practică;
  • 01 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.
 • agent hidrotehnic / mașinist instalații apă – 2 posturi:
  • 28 octombrie 2019, ora 09:00: proba practică;
  • 01 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.
 • agent hidrotehnic – în cadrul formației Dunăre Nord:
  • 28 octombrie 2019, ora 09:00: proba practică;
  • 01 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral  din Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, judeţul Constanţa, telefon: 0241/673.036, interior 138.

Apply for this Job