Funcții contractuale (11 posturi) – Primăria Comunei LuminaFuncții contractuale (11 posturi)

Primăria Comunei Lumina

9 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Lumina, Județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere/execuție vacante, în cadrul Serviciului Public de Salubrizare Lumina, după cum urmează:

 • o funcție de conducere:
  1. şef serviciu.
 • funcții de execuţie:
  1. inspector de specialitate – studii superioare;
  2. maşinist la maşini pentru terasamente – ifronist – buldoexcavator;
  3. şofer autogunoieră;
  4. muncitor necalificat (4 posturi);
  5. şofer tractor;
  6. muncitor calificat;
  7. casier.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • şef serviciu:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniu juridic, economic, ştiinţe inginereşti;
  • diplomă de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei;
  • vechimea în specialitatea studiilor absolvite de minimum – 2 ani;
  • disponibilitate pentru program de lucru prelungit;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.
 • inspector de specialitate – studii superioare;
  • studii superioare de scurtă durată şi lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractual – 6 ani;
  • recomandare privind operarea cu concepte fundamentale din domeniul ştiinţelor inginereşti;
  • disponibilitate pentru program de lucru prelungit;
  • posesor al permisului de conducere categoria B;
  • aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare de analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, spirit de iniţiativă, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor, capacitate de observaţie, de consiliere şi îndrumare, capacitate de adaptare;
  • capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate.
 • maşinist la maşini pentru terasamente – ifronist – buldoexcavator:
  • disponibilitate privind programul de lucru;
  • fără abateri grave pe linie de circulaţie;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractual – fără vechime;
  • nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a postului – 8 clase;
  • posesor al permisului de conducere categoriile – C, E;
  • acte de studii privind calificarea şi autorizarea m executarea profesiei – curs calificare maşinist la maşini pentru terasamente – ifronist;
  • experienţă de lucru inclusiv în domeniul lucrărilor de deszăpezire.
 • şofer autogunoieră:
  • disponibilitate privind programul de lucru;
  • fără abateri grave pe linie de circulaţie;
  • atestat profesional pentru transport marfă în termen de valabilitate;
  • nivelul studiilor şi condiţii de ocupare a postului – 8 clase;
  • permis de conducere categoria C, E;
  • vechimea în muncă necesară ocupării postului – vechime minimă de 2 ani în meseria de şofer.
 • muncitor necalificat:
  • nivelul studiilor – generale;
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit, când este cazul;
  • vechime în muncă – fără vechime;
  • abilităţi pentru munca în echipă.
 • tractorist – rutierist:
  • studii generale sau medii absolvite;
  • permis de conducere categoria C;
  • fără abateri grave pe linie de circulaţie;
  • vechime în muncă – fără vechime;
  • cunoştinţele de mecanică constituie avantaj.
 • muncitor calificat:
  • nivelul studiilor – generale;
  • vechime în funcţia de lucrător pentru salubrizare spaţii verzi -1 an;
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit, când este cazul;
  • abilităţi pentru munca în echipă.
 • casier – încasator:
  • studii medii;
  • vechime în specialitatea studiilor – fără vechime;
  • cunoştinţe operare calculator – nivel mediu;
  • rezistenţă pentru munca în teren;
  • abilităţi de comunicare şi muncă în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică, seriozitate şi corectitudine, profil moral corespunzător funcţiei, conduită profesională corespunzătoare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 februarie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 martie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Lumina, Str. Mare nr. 170, județul Constanța, telefon 0241/251.828.

Apply for this Job