Funcții contractuale (11 posturi) – Institutul Clinic Fundeni din BucureştiFuncții contractuale (11 posturi)

Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti

10 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. referent de specialitate debutant, 1 post – Serviciul de Management al calităţii serviciilor medicale;
 2. economist gr. II, 1 post – Serviciul achiziţii publice-contraetare;
 3. economist gr. I, 1 post – Serviciul achiziţii publice-contractare:
 4. economist gr. IA, 1 post – Serviciul RUNOS;
 5. economist gr. II, 1 post – Serviciul RUNOS
 6. asistent medical principal (PL) specialitatea igienă, 1 post – Serviciul de Prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 7. asistent medical specialitatea farmacie (PL), 1 post;
 8. asistent medical specialitatea generalist (PL), 1 post – Spitalizare de zi oncologie medicală;
 9. kinetoterapeut, 1 post -Secţia cl. ATI III;
 10. infirmieră, 1 post – Staţie hemodializă adulţi;
 11. infirmieră, 1 post – Secţia cl. gastroenterologie III – Compartiment oncologie medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent de specialitate debutant:
  • diplomă de licenţă;
  • nu necesită vechime.
 • economist gr. II:
  • diplomă de licenţă;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • economist gr. I
  • diplomă de licenţă;
  • minimum 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate.
 • economist gr. IA
  • diplomă de licenţă;
  • minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.
 • asistent medical principat (PL) specialitatea igienă:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sanitară sau echivalentă- specialitate igienă, sau
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind, echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare-specialitate igienă;
  • examen pentru obţinerea gradului de principal-specialitate igienă;
  • minimum 5 ani vechime ca asistent medical igienă.
 • asistent medical specialitatea farmacie (PL):
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sanitară specialitatea farmacie, sau
  • diplomă de studii postliceale specialitatea farmacie, prin echivalare, conform HG nr.797/1997;
  • minimum 6 luni vechime ca asistent medical farmacie
 • asistent medical specialitatea generalist (PL):
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sanitară specialitatea generalist sau
  • diplomă de studii postliceale specialitatea generalist, prin echivalare, conform HG nr.797/1997;
  • minimum 6 luni vechime ca asistent medical generalist.
 • kinetoterapeut:
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • infirmieră:
  • şcoală generală;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
  • minimum 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 octombrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 07 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Institutului Clinic Fundeni, şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, camera 10, Bucureşti, telefon 021/319.50.87.

Apply for this Job