Funcții contractuale – Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti, Judeţul PrahovaFuncții contractuale

Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti, Judeţul Prahova

25 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • un post de supraveghetor sală studii medii/generale din cadrul serviciului întreținere Administrativ.
 • Condiții de participare:
  • studii generale/medii;
  • nu se solicită vechime în muncă;
  • disponibilitate la program prelungit în anumite situații;
  • abihtăți, calități și aptitudini necesare: vigilență și atenție permanentă la supravegherea sălii; amabilitate față de publicul spectator.
  • Atribuțiile postului: supravegherea sălii de spectacole și a spectatorilor în timpul spectacolelor; asigurarea curățeniei sălii de spectacole și a spațiilor adiacente.
 • Concursul constă în: proba practică 19.03.2019 (de verificarea aptitudinilor privind curățenia sălii de spectacole și a spațiilor adiacente) și interviu 22.03.2019, numai pentru persoanele care au fost admise la prima probă.
 • un post de șofer studii generale treapta I – Formația Transport din cadrul Serviciului întreținere Administrativ.
 • Condiții de participare:
  • studii generale;
  • experiență, șofer minimum 3 ani;
  • vechime în muncă minimum 3 ani;
  • permis de conducere șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B, C, D, E;
  • certificat de pregătire profesională a conducătorului auto;
  • card tahograf;
  • aviz psihologic emis de unități sanitare abilitate;
  • aviz medical pentru siguranța circulației (pentru transport de persoane și marfă);
  • disponibilitate la program prelungit în anumite situații.
 • Concursul constă în: proba practică – 19.03.2019 și interviul – 22.03.2019, numai pentru persoanele care au fost admise la prima probă.
 • un post de inspector de specialitate, grad profesional IA, studii superioare, în cadrul Compartimentului Financiar contabilitate.
 • Condiții de participare:
  • absolvent de studii superioare economice;
  • vechime în specialitate economică – minimum 6 ani și 6 luni;
  • cunoștințe aprofundate de operare P.C.;
  • abilități de comunicare și relaționale, capacitate și disponibilitate de a lucra în echipă, flexibilitate și adaptabilitate, receptivitate, obiectivitate;
  • responsabilitate și capacitate de asumare a răspunderii; rezistența la stres.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 martie 2019: proba scrisă;
 • 25 martie 2019: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Teatrului „Toma Caragiu” din Ploieşti, județul Prahova, telefon 0344/807.978.

 

Apply for this Job