Funcții contractuale (10 posturi) – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară BucureştiFuncții contractuale (10 posturi)

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

19 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 4 posturi tehnician veterinar – Facultatea dc Medicină Veterinară – Departamentul Științe Clinice:
  • nivelul studiilor – studii medii – diplomă de tehnician veterinar;
  • domeniul studiilor – medicină veterinară;
  • nu necesită vechime in specialitatea postului.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 07.12.2020.
   • Concursul constând în proba scrisă și interviu se va desfășura în data de 15.12.2020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 1 post tehnician – Facultatea de Horticultura – Departamentul Peisagistică. Biodiversitate și Horticultura Ornamentală:
  • nivelul studiilor – studii medii; domeniul studiilor – horticultura;
  • vechime în specialitatea postului – minimum 3 ani.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 07.12.2020.
   • Concursul constând în probă scrisă și interviu se va desfășura în data de 15.12,2020, ora 10 00, la sediul unității.
 • 1 post laborant – Facultatea de Medicină Veterinară – Departamentul Științe Preclinice:
  • studii medii;
  • experiență în gestiune. înregistrarea intrărilor și ieșirilor pe bază dc facturi și consum;
  • cunoștințe operare PC;
  • nu necesită vechime în specialitatea postului.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 07.12.2020.
   • Concursul constând în proba scrisă și interviu se va desfășura în data de 15.12.2020. ora 10.00, la sediul unității.
 • 1 post muncitor necalificat – Facultatea de Medicină Veterinară – Departamentul Științe Preclinice:
  • studii generale (minimum 8 clase);
  • nu necesită vechime în specialitatea postului.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 07.12.2020.
   • Concursul constând în proba practica și interviu se va desfășura în data de 15.12.2020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 1 post muncilor calificat – Facultatea de Horticultura – Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole:
  • studii generale (minimum 8 clase);
  • nu necesită vechime în specialitatea postului.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 07.12.2020.
   • Concursul constând în proba practică și interviu seva desfășura în data de 15.12.2020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 1 post administrator financiar-Facultatea de îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului/Secretariat:
  • studii superioare universitare dc lungă durată; cunoașterea temeinică a limbii engleze – scris, citit, vorbit;
  • competențe digitale, operare PC și IT, cunoașterea platformelor educaționale (sit-uri facultate, platforme educaționale (MOODLE);
  • nu necesită vechime în specialitatea postului.
   • Data limită de depunerea dosarelor – 07.12.2020.
   • Concursul constând in probă scrisă, probă practică și interviu se va desfășura in dala de 15.12.2020. ora 10.00. la sediul unității.
 • 1 post muncitor necalificat – Editura Universitară „Ex Terra Aurum”:
  • studii generale;
  • nu necesită vechime în specialitatea postului.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 07.12.2020.
   • Concursul constând în probă practică și interviu se va desfășură în data de 15.12.2020, ora 10.00, la sediul unității.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 decembrie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă/proba practică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Bd. Mărești nr. 59, sectorul 1, telefon 031/433.42.11.

Apply for this Job