Funcții contractuale (10 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“, IaşiFuncții contractuale (10 posturi)

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“, Iaşi

8 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“, Iaşi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • 3 posturi economist specialist IA, pentru Serviciul RUNOS, diplomă de licență, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
 • 1 post referent IA, pentru Serviciul RUNOS, diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
 • 1 post economist specialist IA, pentru Serviciul Achiziții, diplomă de licență, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
 • 1 post economist specialist IA, pentru Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale, diplomă de licență, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
 • 1 post inginer specialist I specialitatea electrotehnica pentru Compartimentul Tehnic, diplomă de licență, 3ani și 6 luni vechime în specialitate;
 • 1 post șef birou la Biroul Aprovizionare Transport, diplomă de licență în specialitate, minim 2 ani vechime în specialitate;
 • 1 post șef serviciu la Serviciul de Management al Calității Serviciilor medicale, diplomă de licență în specialitate, minim 2 ani vechime în specialitate;
 • 1 post operator III, pentru Secția Clinică BMF – Compartimentul ATI, diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în activitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 august 2019, ora 16:00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 23 septembrie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţa „Sf. Spiridon”, Iaşi, între orele 08.00-16.00, telefon 0232/240.822, interior 248.

Apply for this Job