Funcții contractuale (10 posturi) – Primăria Municipiului Timișoara, județul TimișFuncții contractuale (10 posturi)

Primăria Municipiului Timișoara, județul Timiș

10 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Timișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • inspector de specialitate, gradul I la Compartimentul Reabilitare Clădiri de Patrimoniu:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime – minimum 5 ani vechime.
 • inspector de specialitate, gradul IA la Compartimentul Reabilitare Clădiri de Patrimoniu:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime – minimum 7 ani vechime.
 • inspector de specialitate, gradul I la Biroul Clădiri Terenuri Est:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime – minimum 1 an vechime;
  • cunoştinţe de operare calculator Word, Excel, nivel mediu.
 • inspector de specialitate, gradul II la Compartimentul SAD Est:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime minimul 1 an vechime;
  • cunoştinţe de operare calculator Word, Excel, nivel mediu.
 • inspector de specialitate, gradul II la Biroul Administrativ – 2 posturi:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime – minimum 1 an vechime;
  • cunoştinţe de operare calculator Word, Excel, nivel mediu.
 • şofer II la Biroul Logistică:
  • studii medii absolvite cu diplomă;
  • fară vechime;
  • posesor permis de conducere categoriile B şi D.
 • arhivar la Biroul Actualizări Verificări Furnizări Date:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime – minimum 1 an vechime;
  • cunoştinţe de operare calculator Word, Excel, nivel mediu.
 • inspector de specialitate, gradul II la Compartimentul Gradina Zoologică:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime – minimum 1 an vechime;
  • cunoştinţe de operare calculator Word, Excel – nivel mediu.
 • expert sportiv, gradul II la Compartimentul Sport:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă specializarea educaţie fizica şi sport;
  • vechime – minimum 1 an vechime;
  • cunoştinţe de operare calculator Word, Excel, nivel mediu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 decembrie 2018, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, din b-dul C.D. Loga nr. 1, camera 8, sau la Serviciul Public Creşe Timişoara, str. Piatra Craiului nr. 2, telefon 0256/408.352.

Apply for this Job