Funcții contractuale (10 posturi) – Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, din Ministerul Apărării NaţionaleFuncții contractuale (10 posturi)

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, din Ministerul Apărării Naţionale

8 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal civil contractual, astfel:

 • psiholog stagiar în microstructura Cunoaștere și asistență psihologică:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în psihologie sau asimilată;
  • perfecționări/specializări – master în psihologic;
  • autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor:
  • atestate de liberă practică, aflate în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale II. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004. în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale sau în specialitatea psihologia muncii și organizațională, cât și în una dintre specialitățile psihologic clinică sau psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de specializare practicant, forma de atestare supervizare;
  • contracte de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitățile menționate anterior, aflate în perioada de valabilitate.
 • asistent medical principal în Cabinetul medicină dentară din microstructura Asigurare medicală la directorul general administrativ:
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală;
  • adeverință examen de grad principal;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. asistent medical generalist, avizai și valabil la data concursului. Certificatul va fi însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist – grad principal (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist – grad, principal), avizat și valabil la data concursului, sau de adeverința pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.AJM.R, (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist – grad principal);
  • vechime în muncă – minimum 5 ani ca asistent medical generalist;
 • administrator financiar, gradul I în Biroul Contabilitate la directorul financiar-contabil:
  • absolvirea cu diplomă de licență a studiilor universitare în domeniul finanțe, specializarea finanțe și bănci sau domeniul contabilitate, specializarea contabilitate și informatică de gestiune;
  • vechime în muncă în domeniul postului – minimum 6 ani și 6 luni.
 • tehnician, treapta I în Laboratorul de autovehicule militare și transporturi la Departamentul de autovehicule militare și transporturi din Facultatea de aeronave și autovehicule militare:
  • absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;
  • studii de specialitate în domeniul electromecanic;
  • cunoștințe minime de specialitate în domeniul autovehiculelor sau mecanic;
  • deținerea de permis de conducere categoria C;
  • vechime în muncă în domeniul postului – minimum 6 ani și 6 luni.
 • tehnician treapta I în Laboratorul de tehnologii și sisteme aerospațiale la Centrul de excelență în sisteme autopropulsate și tehnologii pentru apărare și securitate din Facultatea de aeronave și autovehicule militare:
  • absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;
  • studii/cursuri de specialitate în domeniul aerospațial, mecanic sau electric;
  • cunoștințe de specialitate în domeniul aerospațial, mecanic sau electric;
  • vechime în muncă în domeniul postului – minimum 6 ani și 6 luni;
 • muncitor calificat III (zugrav) în Formația sprijin administrativ din Atelierul de instruire practică Clinceni la directorul general administrativ:
  • certificat de competențe/calificare în domeniu (emis de instituții autorizate);
  • vechime m muncă în domeniul postului – minimum 6 luni;
 • muncitor calificat II (instalator/fochist) în Formațiunea de cazarmare la directorul general administrativ:
  • certificat de competențe/calificare în domeniu (emis de instituții autorizate);
  • vechime m muncă în domeniul postului – minimum 4 ani;
 • muncitor calificat II (electrician) în Formațiunea de cazarmare la directorul general administrativ:
  • certificat de competențe/calificare în domeniu (emis de instituții autorizate);
  • legitimație/adeverință de electrician autorizat A.N.R.E. pentru execmarea/verificarea instalațiilor electrice, minimum gradul I, pentru executarea de instalații electrice cu o putere instalată de maximum 10 kw și o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
  • vechime în muncă în domeniul postului – minimum 4 ani.
 • muncitor calificat III (lăcătuș/sudor) în Formațiunea de cazarmare la directorul general administrativ:
  • certificat de competențe/calificare în domeniul tehnic (emis de instituții autorizate);
  • curs de specializare – sudură electrică;
  • vechime în muncă în domeniul postului – minimum 6 luni.
 • muncitor calificat IV (peisagist-floricultor) în Formațiunea de cazarmare la directorul general administrativ:
  • certificat de competențe/calificare sau diplomă de bacalaureat/certificat absolvire liceu agricol (emis de instituții autorizate);
  • vechime în muncă în domeniul postului: cu sau fără vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 1. Desfigurarea probei de concurs – probă scrisă – 30.10.2019, astfel:
 • ora 09.00, pentru următoarele posturi:
  • psiholog stagiar în microstructura Cunoaștere și asistență psihologică;
  • asistent medical principal în Cabinetul medicină dentară din microstructura Asigurare medicală la directorul general administrativ
 • ora 11.00, pentru următorul post:
  • administrator financiar, gradul I, în Biroul contabilitate la directorul financiar-contabil:
 • ora 13.00, pentru următoarele posturi:
  • tehnician, treapta I. în Laboratorul de autovehicule militare și transporturi la Departamentul de autovehicule militare și transporturi din Facultatea de aeronave și autovehicule militare;
  • tehnician, treapta 1. în Laboratorul de tehnologii și sisteme aerospațiale la Central de excelență în sisteme autopropulsate și tehnologii pentru apărare și securitate din Facultatea de aeronave și autovehicule militare.
 1. Desfășurarea probei de concurs – probă practică – 30.10.2019, astfel:
 • ora 10.00 pentru următoarele posturi:
  • muncitor calificat III (zugrav) în Formația sprijin administrativ din Atelierul de instruire practică Clinceni la directorul general administrativ;
  • muncitor calificat II (instalator/fochist) în Formațiunea de cazarmare la directorul general administrativ;
  • muncitor calificat n (electrician) în Formațiunea de cazarmare la directorul general administrativ;
  • muncitor calificat 10 (lăcătuș/sudor) în Formațiunea de cazarmare la directorul general administrativ;
  • muncitor calificat IV (peisagist-floricultor) în Formațiunea de cazarmare la directorul general administrativ.
 1. Susținerea interviului – 06.11.2019, astfel
 • ora 09.00, pentru următoarele posturi:
  • psiholog stagiar în microstructura. Cunoaștere și asistență psihologică;
  • asistent medical principal în Cabinetul medicină dentară din microstructura Asigurare medicală la directorul general administrativ.
 • ora 10.00, pentru următoarele posturi:
  • muncitor calificat III (zugrav) în Formația sprijin administrativ din Atelierul de instruire practică Clinceni la directorul general administrativ;
  • muncitor calificat II (instalator/fochist) în Formațiunea de cazarmare la directorul general administrativ;
  • muncilor calificat II (electrician) în Formațiunea de cazarmare la directorul general administrativ;
  • muncitor calificat 111 (lăcătuș/sudor) în Formațiunea dc cazarmare la directorul general administrativ;
  • muncitor calificat IV (peisagist-floricultor) în Formațiunea de cazarmare la Directorul general administrativ,
 • ora 11.00, pentru următorul post;
  • administrator financiar, gradul 1 în Biroul contabilitate la directorul financiar-contabil;
 • ora 13.00, pentru următoarele posturi:
  • tehnician, treapta 1, în Laboratorul de autovehicule militare și transporturi la Departamentul de autovehicule militare și transporturi din Facultatea de aeronave și autovehicule militare;
  • tehnician, treapta 1, în Laboratorul de tehnologii și sisteme aerospațiale la Centrul de excelență în sisteme autopropulsate și tehnologii pentru apărare și securitate din Facultatea de aeronave și autovehicule militare.

Data limită de depunere a dosarelor – 22.10.2019, ora 14.00.

Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” (U.M. 02648, București), bd. George Coșbuc nr. 39-49, sectorul 5, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, din Ministerul Apărării Naţionale, telefon 021.335.46.64, int. 267.

Apply for this Job