Funcții contractuale (10 posturi) – Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice AradFuncții contractuale (10 posturi)

Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

19 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • 2 posturi infirmieră – perioadă nedeterminată.
 • Cerinţe şi condiţii de participare:
  • studii generale:
  • program de lucru pe ture inclusiv tuia de noapte:
  • minimum 2 ani vechime în muncă;
  • domiciliul în municipiul Arad;
  • curs de calificare sau experienţă în domeniul îngrijirii bătrânilor constituie avantaj,
 • 3 posturi îngrijitoare – perioadă nedeterminată.
 • Cerinţe şi condiţii de participare:
  • fără condiţii de studii;
  • program de lucru pe ture;
  • fără condiţii de vechime în muncă;
  • domiciliul în municipiul Arad.
 • 2 posturi spălătoreasă – perioadă nedetermiuată,
 • Cerinţe şi condiţii de participare:
  • fără condiţii de studii;
  • program de lucru pe ture;
  • fără condiţii de vechime iu muncă;
  • domiciliul în municipiul Arad.
 • 2 posturi muncitor necalificat bucătărie – perioadă nedetermiuată. Cerinţe şi condiţii de participare:
  • minimum studii generale;
  • program de lucru pe ture;
  • minimum 2 ani vechime în muncă;
  • domiciliul în municipiul Arad.
 • 1 post muncitor calificat – electrician – perioadă nedeterminată. Cerinţe şi condiţii de participare:
  • diplomă de absolvire a şcolii generale sau şcoala profesională:
  • certificat de calificare în meseria de electrician;
  • 6 ani vechime în meserie;
  • domiciliul în municipiul Arad.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 noiembrie 2018, ora 16:00, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 decembrie 2018, ora 12:00, proba scrisă;
 • 12 decembrie 2018, ora 13:00, proba practică;
 • 12 decembrie 2018, ora 14:00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul din Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad, cu sediul pe Calea Bodrogului nr. 2, telefon 0257211020 sau la adresa de e-mail cipv@dasarad.ro.

Apply for this Job