Funcții contractuale – Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, județul IlfovFuncții contractuale

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, județul Ilfov

22 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, județul Ilfov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

 • 1 post cercetător științific, gradul II (CSII) – perioadă nedeterminată, normă întreagă, în cadrul Laboratorului de Genetică, Ameliorare, Reproducție.
 • Condiții specifice:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul postului scos la concurs;
  • să dețină titlul dc doctor în domeniul medicină veterinară;
  • -vechime în activitatea de cercetare de minimum 8 ani;
  • -sădețină titlul de CSII;
  • concursul se va desfășura în data dc 27.03.2019, începând cu ora 10.00.
 • 1 post cercetător științific, gradul II (CSII) – perioadă nedeterminată, normă întreagă, în cadrul Laboratorului de Genetică, Ameliorare, Reproducție.
 • Condiții specifice:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul postului scos Ia concurs;
  • să dețină titlul de doctor în domeniul zootehnie;
  • vechime în activitatea de cercetare de minimum 8 ani;
  • să dețină titlul de CSII conferit de C.N.A.T.D.C.U.-M.E.N.C.Ș.;
  • concursul se va desfășură în data de 27.03.2019, începând cu ora 12.00.
 • 1 post asistent de cercetare științifică (ACS) – perioadă nedeterminată, normă întreagă, în cadrul Laboratorului de Genetică, Ameliorare, Reproducție.
 • Condiții specifice:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, cu media dc absolvire de cel puțin 8.00;
  • cunoașterea limbii engleze la nivel de utilizare/documentare;
  • nu se solicită vechime în activitatea de cercetare;
  • concursul se va desfășura in data de 27.03.2019, începând cu ora 14.00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 martie 2019, ora 10.00/ 12.00/ 14.00: proba concurs.

[dosarcontractual30] Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul I.C.DC.B. Balotești, în termen de 30 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, județul Ilfov, telefon 021/350.10.26.

Apply for this Job