Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 BucureștiFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 București

11 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Direcţia Protecţie Socială – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2:
 • 1 post de muncitor calificat (bucătar), treapta IV Cerinţe specifice de participare la concurs:
  • învăţământ general obligatoriu;
  • cursuri de calificare bucătar.
 • 1 post de îngrijitor.
 • Cerinţe specifice de participare la concurs:
  • învăţământ general obligatoriu.
 • Probă scrisă:
 • Direcţia Protecţie Socială – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică or. 2:
 • 1 post de educator specializat, categoria PL, gradul debutant.
 • Cerinţe specifice de participare la concurs:
  • studii postliceale absolvite cu diplomă – şcoală postliceală specializarea educator specializat;
 • 1 post de educator specializat, categoria PL gradul principal.
 • Cerinţe specifice de participare la concurs:
  • studii postliceale absolvite cu diplomă – şcoală postliceală specializarea educator specializat;
  • vechime în muncă (în specialitate) – minimum 5 ani.
 • 1 post de magaziner, categoria M.
 • Cerinţe specifice de participare la concurs:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în munca (în specialitate) – 6 luni.
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă nr. 2:
 • 1 post de asistent medical, categoria PL, gradul principal.
 • Cerinţe specifice de participare la concurs:
  • şcoala postliceală sanitară absolvită cu certificat de competenţe profesionale (specializarea asistent medical generaiist);
  • vechime în muncă – 5 ani (în specialitatea studiilor);
  • aviz anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (specializarea asistent medical generaiist).
 • Adăpostul Social de Urgenţă pentru Persoane Adulte:
 • 1 post de asistent social, categoria S.
 • Cerinţe specifice de participare la concurs:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (facultatea dc asistenţă socială/facultatea de teologie şi asistenţă socială’facultatea de psihologie şi ştiinţe comportamentale cu specializarea asistenţă socială);
  • vechime în muncă – 6 luni (în specialitatea studiilor);
  • aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România.
 • Serviciul Ambulanţă Socială:
 • 1 post de medic, categoria S, gradul specialist.
 • Cerinţe specifice de participare la concurs:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Facultatea de Medicină);
  • certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, specializarea medicină de familie cu viză pentru anul în curs;
  • asigurare mal praxis;
  • vechime în muncă – 5 ani (în specialitatea studiilor).
 • 1 post de asistent social, categoria S, gradul specialist.
 • Cerinţe specifice de participare la concurs:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (facultatea de asistenţă socială/facultatea de teologie şi asistenţă socială/facultatea de psihologie şi ştiinţe comportamentale cu specializarea asistenţă socială);
  • vechime în muncă – 3 ani (în specialitatea studiilor);
  • aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România.
 • 1 post de asistent medical, categoria PL, gradul principal.
 • Cerinţe specifice de participare la concurs:
  • şcoală postliceală sanitară absolvită cu certificat de competenţe profesionale (specializarea asistent medical generaiist);
  • aviz anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (specializarea asistent medical generaiist);
  • vechime în muncă – 5 ani (în specialitatea studiilor).
 • Direcţia Protecţia Copilului
 • Centrul de Servicii pentru Copilul cu Handicap:
 • 1 post de medic, categoria S.
 • Cerinţe specifice de participare la concurs:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (facultatea de medicină);
  • certificat de membru al colegiului medicilor din România, specializarea
  • medicină, pedlatrică/medicină generală cu viză pentru anul în curs;
  • asigurare malpraxis;
  • vechime în muncă – 5 ani (în specialitatea studiilor).
 • Centrul Pilot pentru Protecţia Copilului Victimă a Traficului de Fiinţe Umane „Gavroche”:
 • 1 post de psiholog, categoria S, gradul practicant.
 • Cerinţe specifice de participare la concurs:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă – facultatea de psihologie
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică;
  • vechime în muncă – minimum 6 luni (în specialitatea studiilor).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 noiembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • 05 noiembrie 2018,ora 09.00: proba practică;
 • 08 noiembrie 2018, ora 08:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, Bucureşti Bucureşti, str. Olari nr. 15 fost (11-13), sectorul 2, telefon 031/405.24.77, interior 303, 338, 339.

Apply for this Job