Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului NeamţFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale, temporar vacante, după cum urmează:

 • Serviciul pentru copilul maltratat:
 • 1 post inspector de specialitate, gradul profesional IA:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul ştiinţe sociale – specializare asistenţă socială:
  • vechime în specialitatea studiilor minţim 7 ani.
 • Complex de Servicii Ion Creanga Piatra-Neamţ;
 • 1 post asistent social, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul ştiinţe sociale – specializare asistenţă socială;
 • 1 post pedagog social:
  • studii postliceale absolvite cu diplomă, abilitaţi de comunicare si lucru în echipă, disponibilitatea de a lucra în ture (inclusiv sâmbăta si duminica) vechime în muncă de minim 6 luni.
 • Complex de Servicii de Zi Piatra-Neamţ:
 • 1 post asistent social, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
  • superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul ştiinţe sociale – specializare asistenţă socială.
 • Centrul de Recuperare de Zi pentru copilul cu Dizabilirăţi Piatra- Neamţ:
 • 1 post psiholog, grad profesional practicant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul ştiinţe sociale – specializare psihologic;
  • autorizaţie de liberă practică eliberată de Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime in specialitatea studiilor minimum 1 an.
 • Centrul Rezidenţial pentru Copilul cu Dizabilirăţi Piatra-Neamţ:
 • 1 post pedagog social, grad profesional principal:
  • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, abilitaţi de comunicare şi lucru în echipă, disponibilitatea de a lucra în ture (inclusiv sâmbăta si duminica);
  • vechime în muncă de minimum 5 ani.
 • Complex de Servicii Familia Mea Roman
 • 1 post pedagog social – studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, abilitaţi de comunicare si lucru în echipă, disponibilitatea de a lucra în ture (inclusiv sâmbăta si duminica) vechime în muncă de minim 6 luni;
 • Complex de Servicii Ozana Târgu-Neamţ:
 • 1 post pedagog social, grad profesional debutant:
  • studii postliceale absolvite cu diplomă, abilitaţi de comunicare si lucru în echipă, disponibilitatea de a lucra în ture (inclusiv sâmbăta şi duminica).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 08 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ din Piatra Neamţ, Str. Alexandru cel Bun nr. 11, telefon 0233/229.217, interior 124.

Apply for this Job