Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BrăilaFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • asistent medical principal – Complex de tip familial „Universul Copiilor*’ – Echipa multidisciplinară şi echipa administrativă (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) – 1 post;
 • asistent social principal – Complex de servicii pentru copii şi tineri cu dizabilităţi „Pescăruşul“ – Centrul de recuperare (contract individual dc muncă pe perioadă nedeterminată) -1 post;
 • instructor de educaţie – Complex de servicii pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului, a cuplului mama – copil şi a victimelor violenţei în familie – Centrul de plasament în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) -1 post;
 • infirmier – Complex de servicii pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului, a cuplului mama – copil şi a victimelor violenţei în familie – Centrul de plasament în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat,exploatat (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru postul de asistent medical principal:
  • studii postliceale de asistent medical generalist. absolvite cu diploma/ certificat de competente profesionale;
  • certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
  • adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
  • nu se solicita vechime.
 • pentru postul de asistent social principal:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă sociala;
  • nu se solicită vechime.
 • pentru postul de instructor de educaţie:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • nu se solicită vechime.
 • pentru postul de infirmier:
  • studii generale;
  • certificat de absolvire a cursului de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă (certificatul este valabil 3 ani de la data absolvirii cursului) adeverinţa care să ateste înscrierea la cursul de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;
  • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 octombrie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 noiembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă ;
 • 15 noiembrie 2018, ora 08.30: proba practică pentru postul de infirmier;
 • 16 noiembrie 2018: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, bibliografia şi conţinutul dosarului de concurs se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi la Biroul Resurse Umane, telefon 0239/614.583.

Apply for this Job