Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani

15 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi şi a Persoanelor Adulte cu Handicap – Compartimentul de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap – ½ normă – medic primar;
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Ionăşeni – ½ normă – medic primar şi 1 post infirmier debutant;
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan“, Bucecea – 2 posturi infirmier debutant;
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă Dorohoi- 4 posturi infirmier debutant;
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă Leorda – 7 posturi infirmier debutant;
 • Centrul Rezidenţial pentru Persoane Adulte cu Handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani – 3 posturi infirmier debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale vacante de medic primar – ½ normă la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi şi a Persoanelor Adulte cu Handicap – Compartimentul de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă diplomă a unei instituţii de învăţământ superior acreditată/autorizată, conform legii, în domeniul medicinei, specializarea: medicină de familie, medicină internă, reumatologie, balneofizioterapie, cu gradul profesional primar;
  • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor din România.
 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale vacante de medic primar- ½ normă la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Ionăşeni:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă/diplomă a unei instituţii de învăţământ superior acreditată/autorizată, conform legii, în domeniul medicinei, specializarea: psihiatrie/medicină generală/medicină de familie/medicmă internă, cu gradul profesional primar;
  • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor din România.
 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale vacante de infirmier debutant la Centrul de îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan“, Bucecea, Centrul de îngrijire şi Asistenţă Dorohoi, Centrul de îngrijire şi Asistenţă Leorda, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Ionăşeni, Centrul Rezidenţial pentru Persoanele Adulte cu Handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani:
  • studii generale absolvite cu certificat de capacitate/de absolvire a învăţământului de 8 ani;
  • certificat de calificare infirmier.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 13 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.G.A.S.P.C. Botoşani, str. Maxim Gorki nr. 4, judeţul Botoşani, telefon 0231/537.993.

Apply for this Job