Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani

22 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • Complexul de Servicii pentru Copilul aflat în Dificultate „Speranţa“, Pomârla – Centrul de Plasament „Dumbrava Minunată” – asistent medical debutant – 1 post;
 • Complexul de Servicii Sociale – Centrul de Plasament „Prietenia” Botoşani – asistent medical debutant – 1 post;
 • Complexul de Apartamente „Amicii“, Dorohoi – asistent medical debutant -1 post;
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă Adăşeni – asistent medical debutant -1 post;
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan“, Bucecea – asistent medical debutant -1 post;
 • Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională ,Lucie Lecomte“, Botoşani – asistent medical debutant -1 post;
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitate Dersca – asistent medical debutant – 1 post;
 • Complexul de Case de Tip Familial „Sf. Mina”, Botoşani – asistent medical debutant -1 post;
 • Central dc Servicii dc Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu- asistent medical debutant – 1 post;
 • Complexul de Apartamente „Amicii”. Dorohoi – muncitor calificat IV- 3 post;
 • Compartimentul pentru Prepararea şi Distribuirea Hranei Botoşani – muncitor calificat IV – 2 posturi;
 • Centrul Rezidenţial pentai Persoane Adulte cu Handicap din localităţile lonăşcni şi Botoşani – muncitor calificat IV – 2 posturi;
 • Central de Îngrijire şi Asistenţă Leorda – muncitor calificat IV – 1 post şi îngrijitor – 3 posturi;
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă Dorohoi – muncitor necalificat -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Asistent medical debutant la centrele:
  • Complexul de Servicii pentru Copilul aflat în Dificultate Speranţa Pomârla – Centrul de Plasament,/Dumbrava Minunată“
  • Complexul de Servicii Sociale – Centrul de Plasament „Prietenia“, Botoşani
  • Complexul de Apartamente Amicii Dorohoi
  • Centrul de îngrijire şi Asistenţă Adăşeni
  • Centrul de îngrijire şi Asistenţă „Sf. loan“, Bucecea
  • Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională „Lucie Lecomte“, Botoşani
  • Centrul de Recuperare şi Reabilitate Dersca
 • studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, specializarea asistent medical generalist;
 • certificat de membru şi adeverinţa tip/avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
 • vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul.
 • Asistent medical debutant la centrele:
 • Complexul de Case de Tip Familial „Sf. Mina“, Botoşani
 • Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu
  • studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, specializarea asistent medical balneofîziokinetoterapie şi recuperare;
  • certificat de membru şi adeverinţa tip/avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
  • vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul.
 • Muncitor calificat IV la centrul:
 • Complexul de Apartamente „Amicii“, Dorohoi
  • absolvent cu certificat de capacitate/absolvire a învăţământului de 8 ani sau absolvent cu diplomă de bacalaureat al unei instituţii de învăţământ de nivel liceal;
  • certificat de calificare zugrav;
  • vechime în domeniu – nu este cazul.
 • Muncitor calificat IV la centrele:
 • Complexul de Servicii Sociale Botoşani – Compartimentul pentru Prepararea şi Distribuirea Hranei
 • Centrul Rezidenţial pentru Persoane Adulte cu I landicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani
  • absolvent cu certificat de capacitate/absolvire a învăţământului de 8 ani sau absolvent cu diplomă de bacalaureat al unei instituţii de învăţământ de nivel liceal;
  • certificat de calificare bucătar;
  • vechime în domeniu – nu este cazul.
 • Muncitor calificat IV la centrul:
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţa Leorda
  • absolvent cu certificat de capacitate/absolvire a învăţământului de 8 ani sau absolvent cu diplomă de bacalaureat al unei instituţii de învăţământ de nivel liceal;
  • curs de calificare fochist;
  • autorizaţie I.S.C.I.R.;
  • vechime în domeniu – nu este cazul.
  • îngrijitor la centrul:
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă Leorda
  • absolvent cu certificat de capacitate/absolvire a învăţământului de 8 ani sau absolvent cu diplomă de bacalaureat al unei instituţii de învăţământ de nivel liceal;
  • vechime – nu este cazul.
 • Muncitor necalificat la centrul:
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă Dorohoi:
  • absolvent cu certificat de capacitate/absolvire a învăţământului de 8 ani sau absolvent cu diplomă de bacalaureat ai unei instituţii de învăţământ de nivel liceal;
  • vechime – nu este cazul.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • 21 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.G.A.S.P.C. Botoşani, str. Maxim Gorki nr. 4, judeţul Botoşani, telefon 0231/537.993.

descarca: 1-ANUNT-ORGANIZARE-CONCURS-OCTOMBRIE-2018.doc 133KB DOC

Apply for this Job