Funcții contractuale – Academia de Studii Economice din BucureştiFuncții contractuale

Academia de Studii Economice din Bucureşti

28 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată și respectiv, nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție și respectiv, de conducere, după cum urmează:

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic/Secretariat:

 • secretar -1 post studii superioare, vechime muncă -, – vechime în specialitate

Direcția Economică/Biroul Buget:

 • economist IA -1 post, nivelul studiilor – superioare, domeniul studiilor -economic, vechime în specialitatea postului 3 ani.

Biroul Arhivă:

 • arhivar -1 post, studii medii, domeniul studiilor: studii de specialitate – absolvirea programului de formare profesională – perfecționare pentru ocupația „arhiva” (COD COR 441501) organizat de Școala Națională de Perfecționare Arhivistică, din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, potrivit art. 32 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea a La, 293/22.04.2014.

Direcția Achiziții Publice/Serviciul Achiziții Publice:

 • economist II – 1 post, nivelul studiilor studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,domeniul studiilor – economic, vechime în specialitatea postului/studiilor -.

Direcția Achiziții Publice/Serviciul Achiziții Publice:

 • economist II – l post, nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul studiilor: economic, vechime în specialitatea studiilor – țcertificâri profesionale: certificat expert achiziții publice.

Direcția Achiziții Publice/Serviciul Achiziții Publice:

 • administrator financiar I – l post, nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul studiilor: economic’administrație, vechime in specialitatea studiilor – bani, certificări profesionale – certificat expert achiziții publice.

Direcția Achiziții Publice/Biroul Contractare și Monitorizare Achiziții Publice:

 • șef birou – 1 post, nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul studiilor – economic/administrație publică, vechime în specialitatea studiilor – 3 ani, certificări profesionale – certificat expert achiziții publice.

Direcția Achiziții Publice/Serviciul Achiziții Publice:

 • consilier juridic II – 1 post, nivelul studiilor: studii universitare dc licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul studiilor -juridice, vechime în specialitatea studiilor -1 an.

Direcția Achiziții Publice/Serviciul Achiziții Publice/Biroul Depozitul

Central:

 • magaziner – 1 post, nivelul studiilor: studii medii, domeniul studiilor vechime în specialitatea studiilor -.

Direcția Resurse Umane:

 • secretar -1 post, nivelul studiilor – superioare, vechime în muncă – 2 ani în activitatea de secretariat.

Direcția Socială/Serviciul Cantină:

 • muncitor calificat (cofetar) – 1 post, nivelul studiilor – generale, atestat de cofetar, vechime în specialitatea postului, cel puțin 10 ani în domeniul alimentar cofetărie, la restaurante, cantine sau laboratoare de cofetărie.

Direcția Socială/Serviciul Cantină:

 • muncitor calificat (bucătar) – 1 post, nivelul studiilor – generale, vechime în specialitatea postului, cel puțin 10 ani în domeniul alimentar, la restaurante sau cantine.

Biroul pentru Situații de Urgență, Securitate și Sănătate m Muncă:

 • șef birou – 1 post, nivelul studiilor: stadii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul studiilor: tehnice/ sociale/economice/umaniste/administrative; vechime în specialitatea postului, minimum 3 ani în domeniul situațiilor de urgență, securitate și sănătate în muncă; cursuri de formare, profesională și specializări: prevenirea și stingerea incendiilor, protecție civilă, securitate și sănătate în muncă.

Direcția Juridică și Contencios Administrativ/Biroul Avizare Documente Interne:

 • consilier juridic III -1 post, nivelul studiilor: licență, domeniul studiilor – științe juridice, vechime în specialitatea postului – minimum 6 luni

Direcția Juridică și Contencios Administrativ/Serviciul Juridic și Contencios Administrativ:

 • consilier juridic debutant – 1 post, nivelul studiilor – licență, domeniul studiilor – științe juridice.

Direcția Tehnică -investiții/Serviciul întreținere și Reparații:

 • tehnician II -1 post, nivelul studiilor- medii, domeniul studiilor-tehnice; vechime în specialitatea postului – minimum 1 an specialitate tehnică.

Direcția Tehnică – Investiți iZServiciul întreținere și Reparații:

 • muncitor calificat (instalator) – 1 post, nivelul studiilor – gimnaziale, domeniul studiilor – instalator; vechime în specialitatea postului – mininum 1 an: specialitatea instalator.

Direcția Tehnică – Investiții/Serviciul întreținere și Reparații:

 • muncitor calificat (zugrav) – 1 post, nivelul studiilor: gimnaziale, domeniul studiilor – zugrav; vechime în specialitatea postului – minimum 1 an; specialitatea – zugrav.

Direcția Tehnică/Serviciui Tehnic Investiții:

 • inginer – 1 post, studii superioare finalizate cu licență, domeniul studiilor: inginer, specialitatea: tehnică, vechi mc în specialitatea postului – minimum 3 ani.

Direcția Managementul Cercetării și Inovării:

’ secretar – 1 post, nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă dc licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licență sau echivalentă, domeniul studiilor – ; vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Direcția Economică/Biroul Patrimoniu și Control de Gestiune:

 • economist I – 1 post, nivelul studiilor – superioare, domeniul studiilor – economic, vechime în specialitatea postului -.

Departamentul Economie Agroalimentară și a Mediului/Secretariat:

 • secretar – 1 post, nivelul studiilor – superioare, domeniul studiilor – economic, vechime muncă – 20 ani; vechime în specialitatea postului -.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 martie 2019, ora 10.00 – data limită pentru depunerea dosarelor,
 • 22 martie 2019, ora 09.00 – proba scrisă și /practică – sala 0227;
 • 28 martie 2019, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare, telefon 021/319.19.00, int. 653 sau 173.

Apply for this Job