Funcții contractual (20 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“, IaşiFuncții contractual (20 posturi)

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“, Iaşi

2 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Concurs amânat pană la o data ce va fi comunicată ulterior, conform MO partea a III-a, nr. 841/24.07.2019.

Concurs amânat conform MO partea a III-a, nr. 820/18.07.2019.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“, Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. Secția clinică oncologie medicală

– 1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale

– 1 post de îngrijitoare

 1. Secția clinică gastroenterologie

– 2 posturi de asistent medical debutant cu studii postliceale

– 1 post de îngrijitoare

 1. Secția clinică pediatrie I

– 2 posturi de asistent medical debutant cu studii postliceale

– 2 posturi de îngrijitoare

 1. Compartiment de îngrijiri paliative

– 1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale

 1. Secția clinică pediatrie IV

– 1 post de infirmieră debutantă

– 1 post de îngrijitoare

 1. Secția clinică chirurgie pediatrică I

– 1 post de infirmieră debutantă

 1. Secția clinică chirurgie pediatrică II

– 1 post de îngrijitoare

 1. Laborator de analize medicale

– 1 post de îngrijitoare

 1. Sector comun

– 2 posturi de îngrijitoare interior

– 2 posturi de îngrijitori exterior

 1. Compartiment tehnic

– 1 post de muncitor calificat III – electrician

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical debutant cu studii postliceale:

 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de infirmieră debutantă, îngrijitoare, îngrijitori exterior:

 • studii: şcoală generală

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 iulie 2019, ora 15:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă
 • 30 iulie 2019, ora 10:00: proba interviu
 • 31 iulie 2019, ora 10:00: proba interviu

Concurs amânat conform MO partea a III-a, nr. 820/18.07.2019.

Concurs amânat pană la o data ce va fi comunicată ulterior, conform MO partea a III-a, nr. 841/24.07.2019.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria”, Iaşi, strada Vasile Lupu nr. 62, serviciul resurse umane: telefon 0232-264266, interior 157.

descarca: Anunt-concurs-per-nedeterm-_-24-IULIE-2019.doc 91KB DOC

descarca: Bibliografie-si-tematica-concurs-_-24-IULIE-2019.doc 160KB DOC

Apply for this Job