Funcţii contractuale – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din BucureştiFuncţii contractuale

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din Bucureşti

6 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • 10 (zece) posturi de asistent medical principal MG (PL);
 • 1 (un) post de asistent medical principal Balneofizioterapie;
 • 7 (șapte) posturi asistente medicale MG (PL);
 • 1 (un) post asistent medical Balneofizioterapie (PL);
 • 1 (un) asistent medical nutriție și dietetică (PL);
 • 1 (un) post asistent medical debutant MG (PL);
 • 9 (nouă) posturi infirmiere;
 • 1 (un) post infirmieră debutantă;
 • 11 (unsprezece) posturi îngrijitoare;
 • 2 (două) posturi registratori medicali debutanți;
 • 1 (un) post muncitor IV (bucătar);
 • 1 (un) post muncitor II (electrician);
 • 1 (un) post muncitor II (instalator);
 • 1 (un) post muncitor IV (fochist);
 • 0,5 (1/2 ) post muncitor IV (zugrav);
 • 0,5 (1/2 ) post tehnician sanitar utilaje medicale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru postul de asistent medical principal medicină generală, studii postliceale:
  • diplomă de școală sanitară postliceală;
  • minimum 5 ani vechime in specialitate;
  • adeverință de grad principal;
  • autorizație de liberă practică.
 • pentru postul de asistent medical principal balneofizioterapie, studii postliceale:
  • diplomă de școală sanitară postliceală;
  • minimum 5 ani vechime în specialitate;
  • adeverință de grad principal;
  • autorizație de liberă practică.
 • pentru postul de asistent medical medicină generală, cu studii PL:
  • diplomă școală sanitară postliceală;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • autorizație de liberă practică.
 • pentru postul de asistent medical balneofizioterapie, cu studii PL:
  • diplomă școală sanitara, postliceală;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • autorizație de liberă practică.
 • pentru postul de asistent medical nutriție și dietetică, cu studii PL:
  • diplomă școală sanitară postliceală;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • autorizație de liberă practică.
 • pentru postul de asistent medical debutant medicină generală cu PL:
  • diplomă școală sanitară postliceală;
  • autorizație de liberă practică.
 • pentru postul de infirmiere:
  • școală generală;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali seu de furnizori autorizații
  • 6 luni vechime în activitate.
 • pentru postul de infirmiere debutantă:
  • școală generală;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali seu de furnizori autorizați.
 • pentru postul de tehnician sanitar utilaje medicale:
  • diplomă școală postliceală sau echivalentă;
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • pentru postul de îngrijitoare:
  • certificat absolvire școală generală,
 • pentru postul de registrator medical debutant:
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de bacalaureat.
 • pentru postul de muncitor calificat IV (bucătar):
  • certificat de calificare pentru meserie.
 • pentru postul de muncitor calificat IV (fochist):
  • autorizație în termen (ISCIR);
  • certificat de calificare pentru meserie.
 • pentru postul de muncitor calificat II (electrician):
  • 6 ani vechime în meserie;
  • certificat de calificare pentru meserie.
 • pentru postul de muncitor calificat II (instalator):
  • certificat de calificare pentru meseria instalator;
  • 6 ani vechime în meserie.
 • pentru postul de muncitor calificat IV (zugrav):
  • certificat de calificare pentru meseria de zugrav.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 noiembrie 2019, ora 14:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 04 decembrie 2019, ora 09:00: proba practică/ interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” din Bucureşti, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 20, sectorul 4, telefon 021/460.30.26, interior 231.

Apply for this Job