Funcție contractuală – Primăria Municipiului Bacău - Teatrul Municipal BacăuFuncție contractuală

Primăria Municipiului Bacău – Teatrul Municipal Bacău

26 noiembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Bacău organizează concurs de proiecte de management pentru Teatrul Municipal Bacău.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • a) are cetățenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 • b) are capacitate deplină de exercițiu;
 • c) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile (studii stabilite în conformitate cu prevederile H.G. nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022):
  1. domeniul fundamental (DFI) – științe umaniste și artă;
  2. ramura de știință (RSI) – arte;
  3. domeniul de licență (DL) – teatru și artele spectacolului.
 • d) are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 3 ani;
 • e) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
 • f) nu a suferit condamnări penale și civile pentru faptB ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • g) nu deține o funcție de manager (astfel cum este definită de prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare) la o altă instituție publică de cultură din România (condiție aplicabilă în cazul câștigării concursului de management);
 • h) cunoaște limba română, scris și vorbit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • a) 26 noiembrie 2021 – aducerea la cunoștința publică a:
  • condițiilor de participare la concursul de proiecte de management;
  • caietului de obiective;
  • regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru;
  • calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă;
  • actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs;
  • bibliografiei;
  • informațiilor (privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și condițiile de prezentare a acestuia și orice alte informații considerate necesare unei mai bune înțelegeri a cerințelor concursului).
 • b) 27 decembrie 2021, ora 14.00 – data-limită pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați;
 • c) 28 decembrie 2021 – 29 decembrie 2021 – selecția dosarelor;
 • d) 30 decembrie 2021 – 11 ianuarie 2022, analiza proiectelor de management și comunicarea rezultatelor – prima etapă;
 • e) 12 ianuarie 2022, a doua zi susținerea proiectelor de management în cadrul interviului – a două etapă.
 • f) 13 ianuarie 2022 – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică a rezultatului concursului și afișarea acestuia;
 • g) candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de 24 de ore asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Compartimentul strategii, management cultural, în confoimitate cu prevederile capitolului IV din regulamentul de concurs;
 • h) 19 ianuarie 2022 – prin grija autorității, se afișează rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică prin afișaj la sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:

 • a) cererea de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil și adresă de e-mail, conform modelului anexat;
 • b) copie după actul de identitate;
 • c) curriculum vitae;
 • d) copii după diplomele de studii și, după caz, după documentele care atestă efectuarea unor specializări (în cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, acestea trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale. La verificarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări cu termenul de valabilitate expirat);
 • e) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • f) cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetățenie română sau acte similare în situația persoanelor cu altă cetățenie;
  g) copia carnetului de muncă sau alte documente care să ateste experiența în specialitatea studiilor menționate;
 • h) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;
 • i) declarație pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunțe la postul de manager deținut, în condițiile în care este declarat câștigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat;
 • j) proiectul de management, care trebuie întocmit și structurat conform cerințelor din Caietul de obiective, în format scris și în format electronic de tip PDF pe suport electronic – cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, respectiv fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului (fără a se menționa numele și/sau prenumele persoanei sau orice alte elemente care pot duce la identificarea candidatului în cadrul textului, pe suportul electronic sau în proprietățile fișierului electronic de tip PDF).
  Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini plus anexe (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spațierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând și 6 puncte după rând, alinierea textului: Justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază și dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat, prima pagină a proiectului de management va fi structurată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a caietului de obiective aprobat; proiectul de management nu va conține alte titluri/capitole/subcapitole, decât cele menționate în structura proiectului de management prevăzută în caietul de obiective aprobat).
  Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 6, Județul Bacău, camera nr. 25, telefon 0234/581.849; 0234/208.900.

Apply for this Job