Expert superior (3 posturi) – Agenția Națională a Funcționarilor PubliciExpert superior (3 posturi)

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

19 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de expert, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) din cadrul Serviciului avizare autorităţi şi instituţii publice centrale şi expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului evidenţă informatizată a funcţiilor şi funcţionarilor publici – Direcţia gestionarea funcţiei publice şi salarizării din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • expert, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) din cadrul Serviciului avizare autorităţi şi instituţii publice centrale – Direcţia gestionarea funcţiei publice şi salarizării:
  • studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) – cunoştinţe de operare nivel mediu;
  • cunoaşterea limbii engleze sau franceze – cunostinte de bază.
 • expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului evidenţă informatizată a funcţiilor şi funcţionarilor publici – Direcţia gestionarea funcţiei publice şi salarizării:
  • studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 decembrie 2018, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 20 decembrie 2018, ora 13:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3810/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare – www.anfp.gov.ro

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job