Expert superior (2 posturi) – Agenția Națională a Funcționarilor PubliciExpert superior (2 posturi)

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

19 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de expert, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) – Serviciul avizare autorităţi şi instituţii publice locale – Direcţia gestionarea procedurilor administrative din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) – cunoştinţe de operare – nivel mediu;
 • cunoaşterea limbii engleze sau franceze – cunoştinţe de bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 decembrie 2018, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 20 decembrie 2018, ora 13:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3810/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare – www.anfp.gov.ro.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job