Expert sportiv IA, muncitor calificat I – (lăcătuș mecanic) și șofer I – (profesionist microbuz) – Clubul Sportiv „Olimpia“ BucureștiExpert sportiv IA, muncitor calificat I – (lăcătuș mecanic) și șofer I – (profesionist microbuz)

Clubul Sportiv „Olimpia“ București

10 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Clubul Sportiv „Olimpia” București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale, de execuție, temporar vacante, de:

 1. expert sportiv IA/Cabinet Metodic – Compartimentul Sport;
 2. muncitor calificat I – (lăcătuș mecanic) – Compartimentul Administrativ Cantină – Cămin Cazare;
 3. șofer I – (profesionist microbuz) – Compartimentul Logistică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • expert sportiv IA/Cabinet Metodic – Compartimentul Sport:
  • studii superioare de lungă durată de specialitate sportivă, diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în activitatea specifică de conducere;
  • coordonare sau organizare în domeniul sportului minimum 5 ani,
   • sau
  • studii superioare de scurtă durată de specialitate sportivă, absolvite cu diplomă;
  • vechime minimum 7 ani activitate specifică de conducere;
  • coordonare sau organizare în domeniul sportului.
   • sau
  • studii superioare de lungă durată de alte specialități, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime minimum 7 ani coroborat cu minimum 5 ani activitate în domeniul sportului, respectiv în cadrul organelor de conducere și administrare, precum și al colegiilor și comisiilor structurilor sportive sau în cadrul instituțiilor publice cu activitate în domeniul sportului;
 • muncitor calificat I – (lăcătuș mecanic) – Compartimentul Administrativ Cantină – Cămin Cazare:
  • studii medii;
  • vechimea în specialitate minimum 3 ani.
 • șofer I – (profesionist microbuz) – Compartimentul Logistică:
  • studii medii – permis auto categoria D;
  • vechimea minimum 5 ani;
  • constituie avantaj școala pentru mecanici auto sau echivalent atestata cu certificate/diplomă, atestat transport rutier de persoane și card taliograf eliberat de A.R.R.;
  • cunoștințe temeinice de legislația rutieră;
  • aviz psihologic de la o unitate medical agreată de Ministerul Transporturilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă (expert sportiv IA);
 • 30 martie 2020, ora 10.00: proba practică (posturile de muncitor calificat și șofer);
 • 02 aprilie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține desfăşura la sediul C.S. „Olimpia” din Bucureşti, Şos. Iancului nr. 128A, sectorul 2, telefon 021/250.51.55, int. 144.

Apply for this Job