Expert S I și referent IA M – C.S.N. Sala Polivalentă din BucureștiExpert S I și referent IA M

C.S.N. Sala Polivalentă din București

10 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

C.S.N. Sala Polivalentă din București organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 1. expert, grad I, studii S, Compartimentul Achiziții Publice;
 2. referent, grad IA, studii M, Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Patrimontu-Investiții și Secretariat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • expert, grad I, studii S:
  • pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul din domeniile:*
  • Domeniul fundamental (DF) – științe inginerești/științe sociale;
  • vechime în muncă; minimum 6 ani;
  • vechime în exercitarea activității de achiziționare de bunuri, senicii și lucrări – minimum 6 luni;
  • curs de „expert achiziții publice”, finalizat cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office, Internet nivel mediu;
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
  • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă;
  • excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă;
  • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență.
   • * în conformitate cu H.G. nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020;
 • referent, grad IA, studii M:
  • pregătirea de specialitate: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă: minimum 10 ani;
  • cunoștințe temeinice privind managementul documentelor și standardele de control intern managerial pe care toate entitățile publice trebuie să le urmeze;
  • cunoștințe de gramatică, operare/programare pe calculator: Microsoft Office, Internet nivel avansat;
  • experiență în comunicare relații publice și protocol;
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
  • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă;
  • excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă;
  • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență, o memorie bună, răbdare, încredere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 martie 2020, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Complexului Sportiv Național „Sala Polivalentă” București, Calea Piscului nr.10, sector 4, parter, secretariat, telefon: 021/316.72.76.

Apply for this Job