Expert – Oficiul de Stat pentru Invenții și MărciExpert

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

19 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante expert în cadrul Biroului Brevete Europene şi Cereri Internaţionale, Serviciul Examinare Administrare Brevete – Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare ciclul I sau II (în sistem Bologna) sau studii superioare de lungă durată într-un domeniu tehnic la o instituţie de învăţământ superior recunoscută de Ministerul Educaţiei, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută;
 • cunoaşterea foarte bună a legislaţiei în domeniul brevetelor de invenţie şi modul de aplicare a acesteia în domeniul recunoaşterii efectelor brevetelor europene pe teritoriul României;
 • cunoaşterea a cel puţin uneia dintre limbile oficiale ale Organizaţiei Europene de Brevete – nivel mediu;
 • cunoştinţe de operare pe calculator; sistem operare Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • adaptabilitate, iniţiativă, dinamism, rezistenţă la efort şi la stres, capacitate decizională;
 • corectitudine, disciplină, capacitate de comunicare, capacitate de a lucra independent, disponibilitate, atenţie, rigurozitate, simţul răspunderii, abilitate de comunicare;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie contractuală sau să nu îi & încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 august 2017, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 august 2017, proba scrisă;
 • 18 august 2017, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din București, din str. Ion Ghica, nr. 5, sectorul 3, telefon: 021/306.08.00, interior 325.

Apply for this Job