Expert IS – Unitatea Militară 02238 BucureştiExpert IS

Unitatea Militară 02238 Bucureşti

10 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02238 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de „Expert gr.I/S” din cadrul Catedrei sisteme informatice logistice şi sprijin logistic în operaţii multinaţionale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţiile de studii stabilite de prevederile statului de organizare: studii superioare universitare de licenţă în domeniile Ştiinţe militare/Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializările Conducere logistică/Logistică sau în domeniile Ştiinţe administrative/Administrarea afacerilor/Management/Inginerie industrială/Cibernetică, statistică şi informatică economică, orice specializare;
 • Absolvirea unor cursuri ori programe de perfecţionare şi/sau specializare: Program de studii psihopedagogice, nivel II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică/Program de studii psihopedagogice, nivel I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică-monospecializare/Curs de formator;
 • Nivelul de acces la informaţii clasificate: SECRET, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 • Vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor: 6 ani şi 6 luni;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator: Operare PC (MS Office-Word, Excell, PowerPoint, Access, Outlook, Adobe Reader), Internet – nivel BUN.
 • Abilităţile, calităţile şi aptitudinile corespunzătoare specificului postului: capacitate de valorificare a cunoştinţelor şi a experienţei profesionale; capacitate de realizare a unor activităţi diverse şi complexe; creativitate şi spirit de iniţiativă; capacitate de influenţă, coordonare şi supervizare; capacitate de comunicare şi de relaţionare intra/interinstituţională; capacitate de adaptare la condiţiile de muncă şi de valorificare în condiţii optime a resurselor disponibile; respectarea obligaţiilor contractuale şi a incompatibilităţilor impuse de funcţia deţinută şi adaptarea la specificul instituţiei militare; capacitate de a-şi asuma responsabilităţile; capacitate de analiză şi sinteză; capacitate de a lucra independent/în echipă; integritate morală şi etică profesională; loialitate faţă de instituţie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 decembrie 2018, ora 14.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 ianuarie 2019, ora 08:00: proba scrisă;
 • 10 ianuarie 2019, ora 08:00: proba interviu.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.46/2017 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie”;
 2. Ordinul statului major al apărării nr.S.M.Ap.-38/2018 pentru aprobarea „Doctrina logisticii întrunite a Armatei României”;
 3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.36/2008 pentru aprobarea „Regulamentului logisticii operaţiilor întrunite”;
 4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.183/2005 pentru aprobarea „S.M.G./A.C.T.-6, Metodologia de realizare, implementare şi dare în exploatare a sistemelor informatice militare”;
 5. Ordinul statului major general nr.S.M.G.-11/2015 pentru aprobarea „Doctrina pentru modurile de sprijin logistic multinaţional în operaţii NATO, UE sau în coaliţie.”;
 6. Ordinul statului major general nr.S.M.G.-3/2017 pentru aprobarea „F.T./L – 1, Manualul sprijinului logistic al forţelor terestre în operaţii conduse de NATO, Ediţia a III-a”;
 7. Ordinul statului major general nr.S.M.G.-95/2016 privind intrarea în exploatare a „Aplicaţiei informatice “LOGFAS”, destinată managementului sprijinului logistic în structurile din subordinea Statului Major General”;
 8. Ordinul statului major general nr.S.M.G.-27/2016 privind intrarea în exploatare a „Aplicaţiei informatice pentru managementul echipamentelor militare pe durata ciclului de viaţă în structurile din subordinea Statului Major General MENTEC v.1.0”.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Militară 02238 Bucureşti, Strada Crinului nr. 2, sectorul 1, 021/436.39.35, interior 111, 177.

descarca: 02238-anunţ-gov.ro-EXPERT-MULTI2018-m.docx 31KB DOCX

Apply for this Job