Expert implementare şi monitorizare (activitate 3), expert P.R. (2 posturi) – Primăria Oraşului MăcinExpert implementare şi monitorizare (activitate 3), expert P.R. (2 posturi)

Primăria Oraşului Măcin

9 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, în cadrul Proiectului European cod 114715 „INCLUZIUNE” – Implementare de măsuri integrate în comunitatea maiginalizată delimitate din oraşul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia şi pentru reducerea sărăciei, după cum urmează:

• expert implementare şi monitorizare (activitate 3),
• expert P.R.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţii specifice pentru funcţia de „expert implementare şi monitorizare (activitate 3)“
  Educaţia solicitată:
  nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 3 ani, absolvent studii superioare socio-umane/comunicare şi relaţii publice -3 ani.
  Experienţa solicitată:
  experienţă generală în muncă – 5 ani.
  Experienţa profesională specifică în coordonarea activităţii sau cunoaşterea mecanismului de Implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene -1 an.
  Competente solicitate:
  competenţe – abilităţi de comunicare şi relaţionare, bune abilităţi de organizare şi planificare şi de punere în aplicare a deciziilor echipei de management; capacitate de analiză şi sinteză; abilităţi de lucru în echipă; bună operare în PC.
  Limbi străine solicitate:
  engleză – înţelegere (B2 – utilizator independent nivel 2), vorbire (B2 – utilizator independent nivelul 2), scriere (B2 – utilizator independent nivelul 2).
 • Condiţii specifice pentru funcţia de „expert PR“.
  Educaţia solicitată:
  nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 3 ani, absolvent studii superioare socio-umane/comunicare şi relaţii publice -3 ani.
  Experienţa solicitată:
  experienţă generală în muncă -1 an.
  Experienţă profesională specifici în publicitate proiecte în finanţare/europeană/comunitara – 1 an.
  Competenţe solicitate:
  competenţe – abilităţi de comunicare şi relaţionale; bune abilităţi de organizare şi planificare; bună capacitate de analiză şi sinteză; abilităţi de lucru în echipă; bună operare în PC; de planificare, organizare.
  Limbi străine solicitate:
  engleza – înţelegere (Bl – utilizator), vorbire (Bl – utilizator), scriere (Bl utilizator – independent).
  Curriculum vitae.
  nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei de administrator public;
  nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică astfel cum sunt definite prin lege;
  are cunoştinţe de operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet, nivel mediu;
  nu i-a încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  scrisoare de intenţie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 august 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 septembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Oraşului Măcin, Str. Florilor nr. 1, judeţul Tulcea, telefon: 0240/571.354.

descarca: ANUNT-NR.-2-POCU.pdf 1.31MB PDF

Apply for this Job