Expert II – Unitatea Militară 02248 BucureştiExpert II

Unitatea Militară 02248 Bucureşti

26 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02248 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției vacante de execuție de expert, grad II, Biroul investigații construcții și instalații din Secția consultanță și documentare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent de studii superioare cu diplomă de licență al Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, în specializarea inginer drumuri și poduri;
 • vechime minimă în muncă – trei ani și șase luni;
 • vechime minimă în specialitate – trei ani și șase luni;
 • obiectivitate în apreciere;
 • abilități în gestionarea resurselor;
 • abilități de mediere și negociere;
 • capacitate de planificare, analiză și sinteză.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • H.G. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 10 din 1995, republicată, privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial  nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 50 din 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată în Monitorul Oficial  nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • NP 038-1999 – Normativ de proiectare a ranforsării cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare;
 • CD 31- 2002 – Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și rigide;
 • GE 028 – 1997 – Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal și vertical;
 • GE 026 – 1997 – Ghid pentru execuția compactării în plan orizontal și înclinat a terasamentelor;
 • NE 015 – 2002 – Normativ pentru executarea lucrărilor de reparații a drumurilor cu beton rutier fluidificat.

Tematica:

– Legea nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții (Cap. 1 – Dispoziții generale, Cap. 2- Sistemul calității în construcții, Cap. 3 – Obligații și răspunderi, Cap. 5 – Dispoziții finale și tranzitorii).

– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Cap. 1 – Autorizarea executării lucrărilor în construcții).

– Normativ NP 038/1999 de proiectare a ranforsării cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare (Cap. 2 – Condiții tehnice, Cap. 6 – Verificarea la acțiunea îngheț dezgheț a structurilor rutiere rigide ranforsate).

– CD 31/2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și rigide (Cap. 1 – Prevederi generale, Cap. 4 – Perioada de măsurare a capacității portante a complexelor rutiere).

– Ghid GE 028/1997 pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal și vertical (Cap. 2 – Definiții, Cap. 3 – principalele utilaje și materiale folosite la execuția rețelelor de drenaj orizontal și vertical).

– Ghid GE 026/1997 pentru execuția compactării în plan orizontal și înclinat a terasamentelor (Cap. 1 Considerații generale în legătură cu compactarea terasamentelor, Cap. 2 – Domenii de aplicare și tipuri de pământ ce se pun în operă, Cap. 3 – Metodologia de compactare în plan orizontal).

– Normativ NE 015/2002 pentru executarea lucrărilor de reparații a drumurilor cu beton rutier fluidifiat (Cap. 1 – Prevederi generale)

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2020, ora 14:00: data limită de depunere a dosarelor;
 • 19 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 martie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare 02248 Bucureşti, Drumul Taberei nr. 7 H, sectorul 6, telefon 021/318.53.67, interior 623.

descarca: 20200226_N_Anunt_DDI_Expert.docx 18KB DOCX

Apply for this Job