Expert IA – Institutul Naţional de Expertize CriminalisticeExpert IA

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice

5 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice din subordinea Ministerului Justiţiei organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă, potrivit condițiilor prevăzute de Codul muncii, iar ulterior va putea deveni definitiv) a funcției contractuale de execuție vacante, de expert, gradul IA – personal contractual – responsabil resurse umane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare economice sau juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor și a activității de resurse umane;
 • cunoștințe de operare în Microsoft Windows;
 • cunoștințe dc operare în Microsoft Office;
 • cunoștințe de operare în REVISAL, precum și de completare și transmitere a datelor pe portalul ReGes.
 • Atribuții generale și specifice:
  • gestionează dosarele de personal ale angajaților I.N.E.C.;
  • întocmește proiectul de stat de personal și de funcții și asigură actualizarea acestuia;
  • verifică valabilitatea actelor prezentate de angajați în vederea înscrierii lor în registrul de evidentă a salariaților,
  • asigură întocmirea contractelor individuale de muncă, precum și arhivarea acestora;
  • gestionează documentele de evidență a contractelor de muncă;
  • calculează drepturile salariale conform pontajului, contractelor de muncă și a legislației în vigoare;
  • primește, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese și eliberează la depunere o dovadă de primire;
  • la cerere, pune la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese;
  • oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora;
  • evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea agenției;
  • asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese prevăzute de lege pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituției și a Agenției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii;
  • trimite Agenției, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute de lege, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
  • întocmește, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acest termen și informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
  • acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese;
  • primește, verifică și arhivează certificatele medicale;
  • întocmește pontajele lunare și le supune aprobării conducătorului instituției;
  • verifică prin sondaj condicile de prezentă în raport cu pontaje;
  • ține evidența concediilor de odihnă pentru fiecare laborator, cât și pentru personalul I.N.E.C.;
  • la cererea salariaților și în conformitate cu prevederile legale eliberează adeverințe;
  • întocmește dosare de pensionare, conform legislației în vigoare;
  • primește și analizează diferite cereri / reclamații ale salariaților în domeniul resurselor umane propunând soluții pentru rezolvarea acestora;
  • aduce la cunoștință Departamentului Financiar-Contabil modificările apărute în relațiile dc muncă (angajări. încetarea raporturilor de muncă, concedii fără plată);
  • acordă consultanță conducerii instituției și salariaților în probleme de gestiunea personalului;
  • execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct în limitele moralității și legalității;
  • întocmește proiecte de decizii privind modificarea drepturilor salariale, angajări, etc.;
  • asigură întocmirea procedurilor de lucru în domeniul resurselor umane;
  • răspunde pentru modul de gestionare a riscurilor generate de activitatea desfășurată în conformitate cu normele și procedurile specifice dc managementul riscurilor;
  • cunoaște normele etice și manifestă un standard înalt de comportament și o abordare profesională în contactul cu conducerea și angajații I.N.E.C.;
  • asigură păstrarea confidențialității informațiilor si păstrează secretul profesional;
  • își îndeplinește sarcinile de serviciu dând dovadă de loialitate și fidelitate față de institut;
  • este responsabil pentru activitatea proprie;
  • cunoaște și respectă normele/instrucțiunile interne specifice și prevederile legislației în vigoare privind siguranța, sănătatea și securitatea în muncă (SSM) și PSI;
  • răspunde de logistica (activele imobilizate corporale și necorporale) care i-au fost încredințate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 noiembrie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 03 decembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice din București, bd. Regina Elisabeta nr. 53, sectorul 5, telefon: (021)310/32.91, fax : (021)315/84.97, e-mail: inec@inec.ro.

Apply for this Job