Expert IA și referent IA (8 posturi) – Autoritatea Feroviară Română-AFERExpert IA și referent IA (8 posturi)

Autoritatea Feroviară Română-AFER

22 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Feroviară Română-AFER organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale, vacante:

– din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR:
• expert gradul IA, 2 posturi, la Serviciul încercări. Teste Vehicule Feroviare,
• expert gradul IA, 1 post, la Serviciul încercări. Teste Subsisteme Structurale, 1, CCS, Cale și Energie,
• expert gradul IA, 2 posturi, la Serviciul Verificare „CE/NNTR Subsisteme Structurale CCS la Bord și Energie;
• expert gradul IA. 2 posturi, și referent treapta IA, 1 post, la Serviciul Verificări CE/NNTR Subsistem Structural Infrastructură;

– din cadrul Organismului De Licențe Feroviare Român – OLFR:
• expert gradul IA 1 post, la Serviciul Licențe Operatori de Transport Feroviar;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru funcțiile de expert gradul IA la Serviciul încercări. Teste Vehicule Feroviare – ONFR:
– studii universitare de licență tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă specializarea Material rulant de cale ferată,
– experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: minimum 10 ani vechime în specialitate și în domeniul feroviar,
– experiența în efectuarea încercărilor mecanice și de material rulant constituit avantaj,
– deprinderi și cunoștințe de utilizare a limbii engleze,
– cunoștințe operare PC,
– disponibilitate la deplasări în interesul serviciului:

Pentru funcția de expert gradul IA la Serviciul încercări, Teste Subsisteme Structurale, CCS Cale și Energie – ONFR:
– studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – specializarea Electric/Electrotehnic/ Energetic,
– experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: minimum 10 ani vechime în specialitate,
– deprinderi și cunoștințe de utilizare a unei limbi de circulație internațională,
– cunoștințe operare PC,
– disponibilitate la deplasări în interesul serviciului;

Pentru funcțiile de expert gradul IA la Serviciul Verificare „CE/NNTR Subsisteme Structurale CCS la Bord și Energie – ONFR:
– studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – domeniul inginerie electrică, electronică și telecomunicații din care:
– 1 post – specializări: Electronică și telecomunicații, Tehnologii și sisteme de telecomunicații, Rețele și software de telecomunicații,
– 1 post – specializări: Telecomenzi și electronică în transporturi, Ingineria sistemelor – automatică și informatică aplicată,
– experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului; – minimum 10 ani vechime în specialitate și în domeniul feroviar.
– cunoștințe operare PC,
– disponibilitate la deplasări în interesul serviciului;

Pentru funcțiile de la Serviciul Verificare „CE”/NNTR Subsistem, Structural Infrastructură – ONFR:

expert gradul IA – 2 posturi – studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă domeniul Inginerie civilă/lnginerie mecanică (căi ferate, poduri, tuneluri, construcții civile, utilaj).
– experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului – minimum 10 ani vechime în specialitate din care experiență relevantă în activitatea de infrastructură feroviară,
– cunoștințe operare PC,
– disponibilitate la deplasări în interesul serviciului;

referent treapta IA – 1 post – studii medii: absolvent al învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat.
-vechime în muncă: minimum 5 ani.
– cunoștințe operare PC, contabilitate de bază;

Pentru funcția de expert gradul IA la Serviciul Licențe Operatori de Transport Feroviar – ONFR:
– studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – specializarea Tehnica transportului feroviar/ Material rulant de cale ferată,
– experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: – minimum 10 ani vechime în specialitate și în domeniul feroviar,
– cunoștințe privind legislația aplicabilă în domeniul de desfășurare a activității și legislația europeană aplicabilă în domeniul feroviar.
– cunoștințe operare PC,
– disponibilitate la deplasări în interesul serviciului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 aprilie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 aprilie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 18 aprilie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorităţii Feroviare Române-AFER, Calea Griviţei, nr. 393, Sector 1, Bucureşti, telefon 0213077918.

Apply for this Job