Expert gradul III, economist și subinginer debutant (3 posturi) – U.M. 02022 ConstanţaExpert gradul III, economist și subinginer debutant (3 posturi)

U.M. 02022 Constanţa

20 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M. 02022. Constanţa anunță organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de execuţie de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată, astfel:

 • expert gradul III, 1 post
 • economist gradul I , 1 post
 • subinginer debutant, 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• expert gradul III, ia Biroul Achiziţii Publice:
studii universitare cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice,
domeniul studiilor de licenţă: marketing/management/administrarea afacerilor/economie;
specializarea: marketing/ management/ administrarea afacerilor/ economie/ administraţie publică;
certificat de competenţă, recunoscut de Autoritatea Naţională Pentru Calificări, pentru ocupaţia expert în achiziţii publice;
minimum 6 (şase) luni vechime în specialitate.

• economist gradul I, la Biroul Contabilitate, Execuţie Bugetară şi Decontări:
studii universitare cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice;
domeniul studiilor de licenţă: contabilitate/finanţe/administrarea afacerilor/economie;
specializarea: contabilitate/finanţe/administrarea afacerilor/economie;
minimum 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni vechime în specialitatea studiilor superioare în domeniul economic.

• subinginer debutant la birou mentenanţă tehnică navală şi aeriană:
studii superioare de scurtă durată cu diplomă de subinginer în unul din domeniile: tehnologia construcţiilor de maşini, tehnologia sudării, electromecanică tehnologică, construcţia corpului de navă, instalaţii navale de bord:
studii universitare cu diplomă de licenţă în unul din domeniile: inginerie electrică/inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială/ingitierie marină şi navigaţie/arhitectură navală;
nu sunt necesare condiţii de vechime în muncă sau în specialitatea postului scos la concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 decembrie 2018, ora 15,30 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 decembrie 2018, ora 12,00 proba practică / scrisă;
 • 19 decembrie 2018, ora 12,00 proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02022 Constanţa, strada Fulgerului nr. 99, Constanţa, telefon contact : 0241/655650 sau 0241/655651, int. 121,239 sau 258.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

descarca: Anunt-gov.-ro-economist-gr-I.docx 39KB DOCX

descarca: Anunt-gov.-ro-expert-gr-III.docx 38KB DOCX

descarca: Anunt-gov.-ro-subinginer-debutant.docx 39KB DOCX

Apply for this Job