Expert gradul I – Direcţia Generală Management Urgenţe Medicale BucureștiExpert gradul I

Direcţia Generală Management Urgenţe Medicale București

20 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală Management Urgenţe Medicale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (până la 01.05.2023), pe perioada implementării proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”NO FEAR – Network Of practitioners For Emergency medicAL systems and cRitical care”, a funcției contractuale de execuție, vacante, de expert gradul I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • limba engleză – citit/scris/vorbit – nivel B1;
 • alte cunoștințe: cunoștințe de operare/programare pe calculator și nivel de cunoaștere:
  • nivel mediu de operare MS Word, Excel sau certificat/atestat privind dobândirea competențelor digitale ori alte documente de studii care să dovedească absolvirea unui program de formare în domeniul IT/echivalent;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani și 6 luni;
 • candidații sunt declarați apt medical și apt psihologic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 decembrie 2020, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 decembrie 2020 – proba scrisă;
 • 21 decembrie 2020 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/303.70.80, interior 11646, în zilele lucrătoare sau la sediul Direcţiei Generale Management Resurse Umane din Bucureşti, intrarea Cristian Popişteanu nr. 1-3, intrarea D, sectorul 1, precum şi pe pagina de internet a M.A.I. la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră/Anunţuri.

descarca: 873_1605873629_tematica-_si_bibliografie.pdf 823KB PDF

descarca: 873_1605868916_ANUNT-post-in-afara-organigramei-DGMUM-expert-gradul-I-de-postat.pdf 621KB PDF

Apply for this Job