Expert, consilier (8 posturi) – Instituţia Avocatul PoporuluiExpert, consilier (8 posturi)

Instituţia Avocatul Poporului

27 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În temeiul art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene a fost emis Memorandumul cu tema Deblocarea a 22 de posturi vacante din cadrul instituţiei Avocatul Poporului din totalul de 37 de posturi vacante, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 10 mai 2018, semnat de Prim-mnistrul României, doamna Viorica Dăncilă. Conform Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Instituţia Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 8 (opt) posturi vacante la Domeniul de activitate Apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Avocatul Copilului astfel:

• expert 1 post (specializare juridică), la sediul central al Instituţiei Avocatul Poporului;
• consilier 1 post (specializare juridică), la sediul central al Instituţiei Avocatul Poporului;
• expert 1 post (specializare juridică), la Biroul Teritorial Braşov – cunoscător de limbă maghiară;
• expert 2 posturi (specializare juridică), la Biroul Teritorial Cluj;
• expert 1 post (specializare juridică), la Biroul Teritorial Constanţa;
• expert 1 post (specializare juridică), la Biroul Teritorial Iaşi;
• expert 1 post (specializare juridică), la Biroul Teritorial Suceava.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor: superioare juridice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 septembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor.
 • 24 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 septembrie 2018, ora 10.00: proba practică;
 • 04 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu (inclusiv evaluarea aptitudinilor de limbă maghiara pentru postul de expert de la Biroul Teritorial Braşov).

! Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, str. George Vraca nr. 8. sectorul 1.

Proba scrisă a concursului din data de 24 septembrie 2018, ora 10.00, se va desfăşura la sediul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sectorul 5 Amfiteatrul 3 Mihail Eliescu, parter, şi va consta în susţinerea unei probe scrise de specialitate (inclusiv evaluarea aptitudinilor de limbă maghiară pentru postul de expert de la Biroul Teritorial Braşov)”. Rectificare: (Conform M.O. nr. 963/19.09.2018, partea a III-a).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului din București, telefon 021/312.71.27, 021/312.49.23.

Apply for this Job