Expert – Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (A.N.C.O.M.)Expert

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (A.N.C.O.M.)

7 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (A.N.C.O.M.) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de expert la Serviciul Securitate Comunicații Electronice. Departamentul Reglementare Tehnică, Direcția Executivă Reglementare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • să dețină studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale sau în domeniul ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației;
 • să dețină minimum 3 ani vechime în funcții având ca obiectiv operarea, managementul și securitatea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice sau minimum 3 ani vechime în funcții având ca obiectiv administrarea și operarea sistemelor informatice:
 • să dețină cunoștințe de operare PC, abilități în utilizarea programelor software din pachetul Microsoft Office;
 • să aibă cunoștințe de limba engleză – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2019, ora 17.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 19 noiembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; Amânat pentru data: 21 noiembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la concurs la noile date”, intenția exprimată, în scris, de a participa din nou la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de expert la Serviciul Securitate Comunicații Electronice, Departamentul Reglementare Tehnică, Direcția Executivă Reglementare, la noua dată stabilită, se va depune la A.N.C.O.M., până în data de 20 noiembrie 2019, ora 17.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din București, Str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, pentru Serviciul Resurse Umane/Biroul Recrutare şi Administrare Personal (etajul 7, camera 21), telefon: 0372/845.457.

descarca: Anunt-GOV-Expert-SSCE-DRT-DER.doc 291KB DOC

descarca: Bibliografie-Expert-SSCE-DRT-DER.docx 113KB DOCX

Apply for this Job