Expert (2 posturi) – Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDIExpert (2 posturi)

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea, pe durată determinată, a 2 functii contractuale de execuție, temporar vacante de de Expert IA S în cadrul Direcţiei Finanţare învăţământ Superior, astfel:

 1. Expert I AS, Expert Logistică şi comunicare consilii consultative MEN şi universităţi, Biroul analiză date instituţionale şi secretariat consilii consultative învăţământ superior – perioadă determinată – 36 luni;
 2. Expert (analiză date statistice de tip financiar), Serviciul Finanţarea învăţământului Superior – perioadă determinată – 12 luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Expert I AS:
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Pregătire de specialitate în administrație și științe economice (constituie un avantaj);
  • Vechime în munca – minimum 2 ani;
  • Experiența în organizare activități şi/sau asigurare logistica – minimum 2 ani;
  • Cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer).
 • Expert (analiză date statistice de tip financiar):
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Pregătire de specialitate în ştiinţe economice şi/sau ştiinţe sociale (constituie un avantaj);
  • Vechime în specialitate minimum 2 ani;
  • Experienţă în implementare proiecte (constituie un avantaj);
  • Experienţă în documentare şi elaborare de studii şi rapoarte – minimum 2 ani;
  • Cunoştinţe de analiză date statistice şi operare programe specifice (pachetul Office, SPSS şi R);
  • Cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 august 2017, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 august 2017, ora 10.00 interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială www.uefiscdi.gov.ro , la sediul U.E.F.I.S.C.D.I. din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Compartiment Resurse Umane, telefon 021 – 308.05.25.

Apply for this Job