Electrician întreţinere şi reparaţii, șofer, lăcătuş mecanic, instalator reţele termice şi sanitare (10 posturi) – ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTIElectrician întreţinere şi reparaţii, șofer, lăcătuş mecanic, instalator reţele termice şi sanitare (10 posturi)

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

9 august 2019

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI, cu sediul în Bucureşti, str. Domnița Ancuţa nr. 1, sector 1, organizează în data de 03.09.2019, concurs/examen pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

Secţia Întreţinere Sisteme Luminoase de Semnalizare Rutieră
2 posturi de electrician întreţinere şi reparaţii (M;G) tr. prof. I;
2 posturi de electrician întreţinere şi reparaţii (M;G) tr. prof. II şi tr. prof. III

Secţia Exploatare şi Întreţinere Utilaj Transport
2 posturi şofer (M;G) tr. prof. I

Secţia Exploatare şi Întreţinere Drumuri Poduri Pasaje Rutiere şi Pietonale
2 posturi electrician întreţinere şi reparaţii (M;G) tr. prof. I
1 post de lăcătuş mecanic (M;G) tr. prof. I
1 post de instalator reţele termice şi sanitare (M;G) tr. prof. I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

a) pentru ocuparea posturilor de electrician întreţinere şi reparaţii :
absolvent şcoală generală/liceu;
certificat de calificare în meserie;
9 ani vechime în meserie pentru treapta profesională I, respectiv 6 ani pentru tr. prof. II şi 3 ani pentru tr. prof. III.

b) pentru ocuparea posturilor de şofer :
permis conducere categ. B, C+E;
atestat profesional pentru transport marfă eliberat de ARR;
minim 3 ani vechime în meseria de şofer.

c) pentru ocuparea postului de lăcătuş mecanic:
absolvent şcoală generală/liceu;
certificat de calificare în meserie;
9 ani vechime în meserie.

d) pentru ocuparea postului de instalator reţele termice şi sanitare:
absolvent şcoală generală/liceu;
certificat de calificare în meserie;
9 ani vechime în meserie;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 august 2019, între orele 09.00-15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 septembrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul din București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sectorul 1, telefon 021.315.12.19/int. 103 sau 128.

descarca: Anunt-Administratia-Strazilor-Bucuresti-posturi.gov_.doc 64KB DOC

Apply for this Job