Educator, asistent social, psiholog stagiar, infirmieră (6 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului SuceavaEducator, asistent social, psiholog stagiar, infirmieră (6 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

13 decembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• educator (M) la Casa de tip familial Sidorovici Gura Humorului;
• asistent social practicant la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului;
• psiholog stagiar la Casa de tip familial Şcheia;
• infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorâta;
• infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Şasca Mică;
• infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costâna.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• educator (M) la Casa de tip familial Sidorovici Gura Humorului
studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
curs de calificare în domeniu;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni.

• asistent social practicant la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
să aibă calitatea de membru în Colegiul Asistenţilor Sociali din România şi aviz de exercitare a profesiei de asistent social.

• psiholog stagiar la Casa de tip familial Şcheia:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, cu obligativitatea obţinerii atestatului de libera practica în specialitatea psihologie clinică;
nu necesită vechime în muncă.

• infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorâta:
absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;
vechime în muncă – minimum 6 luni.

• infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Şasca Mică:
absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;
vechime în muncă – minimum 6 luni.

• infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costâna:
absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;
vechime în muncă – minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 decembrie 2017, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 ianuarie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • 18 ianuarie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, bd. George Enescu nr. 16, telefon 033040106 interior 167.

Apply for this Job