Educatoare și mediator școlar (2 posturi) – Școala Gimnazială Mihăilești, județul BuzăuEducatoare și mediator școlar (2 posturi)

Școala Gimnazială Mihăilești, județul Buzău

25 iunie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Școala Gimnazială Mihăilești, județul Buzău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (iunie 2021 – decembrie 2023), în cadrul proiectului „PRO INCLUZIUNE – Asistență Socială Integrată pentru Comunitatea Mihăilești – ID 129998, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul de proiecte POCU/303/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri, operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • expert în învățământul preșcolar, educatoare – 10 ore/săptămână, 40 ore/lună, 1 lună pe an;
 • mediator școlar – 2 ore/zi, 10 ore/săptămână, codul ocupației 235911 ( 1 post).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • educatoare:
  • studii: studii superioare absolvite cu diplomă dc licență sau echivalent care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, 3 ani vechime, experiență în activități educative cu rezultate foarte bune;
 • mediator:
  • studii: studii medii/experiență în domeniu, studii dc scurtă/lungă durată în sociologie, psihologie, psihopedagogie, 3 ani vechime, experiență în realizarea planului de intervenție pentru integrarea socio-economică a persoanelor din grupuri dezavantajate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;
  • vechime – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 iulie 2021, ora 09:00 – proba scrisă;
 • 20 iulie 2021 – proba interviu:
  • ora 10.00 – expert în învățământul preșcolar, educatoare;
  • ora 11.00 – mediator școlar.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Mihăilești, cu sediul în comuna Mihăilești, Str. Principala nr. 48, județul Buzău, telefon 0238.774.110.

Apply for this Job