Economist II – U.M.01343 BeiușEconomist II

U.M.01343 Beiuș

14 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M.01343 Beiuș, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs pentru încadrarea unui post vacant de personal civil contractual de Economist gr. II / Studii superioare în microstructura financiar contabil din U.M.01343 Beiuş.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. Absolvirea unei instituţii de învăţământ cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul economic;
2. Vechime în muncă în specialitatea studiilor minim 6 luni (de exemplu: contabil șef, economist sau alte funcții pentru care este obligatorie absolvirea studiilor mai sus arătate);
3. Cunoştinţe în domeniul legislaţiei financiar-contabile;
4. Nivelul de acces la informaţii clasificate este minim secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
5. Cunoştinţe de operare pe calculator, Pachetul Office (Word, Excel, PowerPoint) – nivel mediu;
6. Capacitate de comunicare şi de relaţionare instituţională, spirit de iniţiativă, rezistenţă la stres, capacitate de adaptare la specificul instituţiei, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, perfecţionare profesională continuă cu legislaţia aplicată în instituţiile publice, spirit de echipă, sociabilitate, seriozitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 septembrie 2019, ora 09.30: proba scrisă;
 • 13 septembrie 2019, ora 09.30: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01343 Beiuş, strada General Leonard Mociulschi, nr.1, localitatea Beiuş, persoană de contact: Calaciu Cristian, telefon 0259 / 321852, int. 155.

descarca: Publicare-anunt-GOV.RO_Economist.docx 27KB DOCX

Apply for this Job