Economist specialist IA – Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (S.A.B.I.F.)Economist specialist IA

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (S.A.B.I.F.)

14 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (S.A.B.I.F.) organizează, concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist specialist IA (cu atribuții de auditor public intern în sectorul public) în cadrul Compartimentului audit intern al S.A.B.I.F.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiții generale privind ocuparea postului:
  • pregătirea de bază – studii superioare economice, absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă din perioada anterioară aplicării ciclurilor lip Bologna sau absolvenți ai ciclului II de studii universitare de mașter în specialitate pentru perioada ulterioară aplicării ciclurilor tip Bologna, conform an. 153 din Legea nr. 1/2011- educației naționale;
  • vechime minimă necesară – cel puțin 6,5 ani ca economist (O.M.S. nr. 1470/2011) din care minimum 3 ani ca auditor public intern;
  • cunoștințe de operare, programe pe computer (necesitate și nivel) nivel 2.
 • Condiții specifice privind ocuparea postului:
 • pregătire de specialitate – licențiat în științe economice;
  • în conformitate cu prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 672/2002. persoana care urmează să fie încadrată în cadrul Compartimentului de audit trebuie să dețină diplome/foi matricole/certificate de absolvire, documente care să ateste deținerea de „competențe” în domeniile:
  • audit intern;
  • managementul riscului, controlul intern și guvernantă;
  • management;
  • contabilitate;
  • finanțe publice;
  • tehnologia informației;
  • drept, pentru respectarea prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 672/2002 privind auditul intern.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 septembrie 2019, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 septembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 13 septembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-llfov (S.A.B.I.F.) din Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr 226-236, sectorul 2, tel. 0212015122, fax.021.2015124.

Apply for this Job