Economist specialist IA – Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din BucureștiEconomist specialist IA

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București

14 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de economist specialist, gradul IA, în cadrul Compartimentului Financiar – contabilitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: studii superioare, de lungă durată, în domeniul ştiinţelor economice (financiar-contabil), absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în muncă: minimum 6 ani şi 6 luni;
 • vechime în specialitate: minimum 6 ani şi 6 luni;
 • limbi străine: limba engleză, citit, scris, vorbit nivel mediu;
 • perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul financiar – contabil aplicabil instituţiilor bugetare, master la încadrarea pe post:
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, inclusiv programe de specialitate/de gestiune financiar – contabilă în domeniul instituţiilor publice (evidenţa contabilităţii financiare), alte programe informatice în funcţie de reglementările legale, cunoştinţe de operare nivel avansat;
 • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi. putere de concentrare în condiţii de stres: bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală;
 • cunoaşterea legislaţiei şi a normelor aplicabile sistemului public în domeniul financiar-contabil;
 • capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
 • capacitate de asumare a răspunderii;
 • atenţie sporită pentru detalii;
 • competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
 • disponibilitate pentru lucru în program prelungii în anumite condiţii;
 • disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 martie 2017, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 aprilie 2017, ora 14:00: proba scrisă – la sediul INCFC din Bucureşti. Bulevardul Unirii nr. 22, sectorul 3 (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Bd. Mircea Vodă – etaj 2, camera 219);
 • 11 aprilie 2017, ora 14:00: proba practică;
 • 18 aprilie 2017, ora 14:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București, bd. Unirii nr. 22, etj 2, camera 219, sector 3, telefon 0721/286.410.

Apply for this Job